Håper på mer fra havbruk

Budsjettene til Vesterålens fem kommuner har alle en betydelig inntektspost fra lakseoppdrett. Nå håper man på ekstra penger, for å motvirke svært anstrengt økonomi i kommunene.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (foto: NFD).

I fjor fikk Hadsel 37,3 millioner kroner fra Havbruksfondet, mens Sortland fikk 21,2 millioner.

Øksnes fikk 20,5 millioner, Bø fikk 11,9 og Andøy fikk 2,3 millioner fra fondet.

Årets utbetalinger er ennå ikke klare, men beløpene blir ikke så store som i fjor.

I forrige uke opplyste regjeringen at man vil øke overføringen til Havbruksfondet med om lag 900 millioner kroner, sammenlignet med det opprinnelige budsjettet for 2023.

Totalt skal det utbetales 1,4 milliarder samlet til kommuner og fylkeskommuner som legger til rette for oppdrettsvirksomhet.

– Regjeringen er opptatt av at fellesskapets rike ressurser skal bidra til å bygge kystsamfunn og sikre velferd.

De lokalsamfunnene som legger til rette for havbruk skal få mer igjen, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Havbruksfondet har fått ekstrainntekter som følge av auksjon av oppdrettstillatelser, samt at produksjonsavgiften for havbruk ble høyere enn budsjettert.

Regjeringen har foreslått å øke Havbruksfondets andel av inntektene fra salg av ny kapasitet fra 40 til 55 prosent.

Dersom Stortinget gir sin tilslutning til regjeringens forslag, vil pengene utbetales i løpet av desember.

Pengene skal fordeles med 12,5 prosent til fylkeskommunene, og 87,5 prosent til kommunene.

En del av kommunenes andel går særskilt til kommuner som har klarert ny lokalitets-MTB over de siste to årene.

Fordelingen på den enkelte kommune blir offentliggjort når den er klar, og det vil skje så fort som mulig etter at Stortinget har behandlet forslaget fra regjeringen.

Det er Fiskeridirektoratet som foretar utbetalingen.

Fra neste år vil kommunesektoren også merke at grunnrenteskatten gir utslag på budsjettene.

I 2024 budsjetterer regjeringen med 1.200 millioner kroner fra produksjonsavgiften, mot 500 millioner i år, og hele dette beløpet vil gå til Havbruksfondet.

– Regjeringen har lovet at kommunesektoren skal komme bedre ut etter at vi innførte grunnrenteskatt, nå følger vi opp.

Fremover vil størrelsen på utbetalingene være mindre avhengig av at det tildeles ny produksjonskapasitet.

Med regjeringens grep kan fylkeskommuner og kommuner se frem til høye og mer forutsigbare utbetalinger i årene som kommer, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Havbruksfondet tilføres midler gjennom produksjonsavgiften og ved salg av ny kapasitet til oppdrett

Gjennom trafikklyssystemet tildeles ny oppdrettskapasitet som hovedregel hvert annet år. Dette gjør at utbetalingene fra fondet historisk har variert avhengig av om det tildeles kapasitet eller ikke det enkelte år.

For å sammenligne utbetalinger er det derfor hensiktsmessig å se disse over en toårig periode.

Fra tildelingsrunden i 2018/2019 ble det utbetalt 3,2 milliarder kroner. Fra tildelingsrunden i 2020/2021 ble utbetalt 3,3 milliarder kroner.

For tildelingsrunden 2022/2023 innebærer regjeringens forslag en samlet utbetaling på 4,5 milliarder kroner.