Risiko for todelt arbeidsliv

Utenlandske arbeidstakere har høyere risiko for å utsettes for arbeids- og dødsulykker på jobb i Norge. Det viser Statsadvokatene i Nordland sin gjennomgang av arbeidsulykkesaker.

Hilde Stoltenberg er førstestatsadvokat i Nordland statsadvokatembete (foto: Riksadvokaten).

Statsadvokatene i Nordland, Arbeidstilsynet og senterleder for a-krimsenteret i Nordland oppfordrer nå næringen til å ta nødvendig grep for å forebygge at ulykker skjer.

Statsadvokatene har i sin gjennomgang avdekket mange læringspunkter, blant annet at politiet må sette av riktig antall ressurser med god faglig kompetanse i arbeidet med slike saker.

– Politiets etterforskning må forbedres, og det følger vi opp direkte med Politimesteren i Nordland, sier Hilde Stoltenberg, som er førstestatsadvokat i Nordland.

– Vel så viktig er det at vi også har avdekket at det er sårbare grupper i arbeidslivet som er mye mer utsatt for alvorlige arbeidsulykker, påpeker Stoltenberg.

– Den viktigste forbyggende faktoren er at arbeidsgivere sørger for trygge arbeidsplasser for alle, sier statsadvokaten.

I undersøkelsen har statsadvokatene sett nærmere på 24 arbeidsulykker i Nordland. I tre av disse er fornærmede død.

Her kommer det fram tydelige funn som gir grunn til bekymring:

  • 37 % av de fornærmede i arbeidsulykkene er utlendinger
  • 3 av 24 arbeidsulykker endte med dødsfall og alle de omkomne var utlendinger
  • 37 % av de fornærmede var ikke ansatt i bedriften der ulykken fant sted – de var på jobb for en underentreprenør, leverandør eller samarbeidspartner.
  • Av disse var 23 % enten i opplæringsstilling eller på en form for tiltak

Det er arbeidsgivers klare og lovpålagte plikt å sørge for et fullt ut trygt og forsvarlig arbeidsmiljø for sine ansatte.

– Vi har sett over år at utenlandske arbeidstakere er overrepresentert når det gjelder arbeidsrelaterte skader og dødsfall, både nasjonalt og internasjonalt.

Dette skyldes blant annet risikofylte jobber, språkproblemer, dårlig opplæring og mangel på barrierer eller verneutstyr, sier seksjonsleder Trond Henry Skjønsfjell i Arbeidstilsynet.

Det er viktig at arbeidsgivere tar dette ansvaret på alvor og jobber systematisk med å forebygge at arbeidstakere skader seg eller dør på jobb.

Leder for a-krimsenteret i Nordland, Kurt Kolvereid Jacobsen, bekrefter at de ser det samme gjennom sin kontrollvirksomhet.

– Vi ser dessverre ofte at det slurves med HMS på bekostning av arbeidstakernes sikkerhet.

Mangelfull eller ingen opplæring i bruk av arbeidsverktøy eller at arbeidstakere utfører arbeidsoppgaver som medfører fare for liv og helse er slett ikke uvanlig, sier Jacobsen.

Han leder Skatteetaten, NAV, Arbeidstilsynet og Politiet sin felles innsats mot arbeidslivskriminalitet i Nordland.

Statsadvokatene i Nordland mener det er urovekkende at mange av de fornærmede er sårbare enten fordi de er utenlandske, står i opplæringsstilling eller er på jobb for en underleverandør.