Grønt lys for steinbrudd

Politikerne i Sortland vil ikke stenge ned steinbruddet på Kringelhøgda. Nå vil det bli full drift her fremover, ettersom mange vegprosjekt og utfyllinger trenger store mengder stein.

Politikerne i Sortland, anført av ordfører Tove Mette Bjørkmo (midt i bildet), var i dag på befaring i steinbruddet og møtte hovedeier Are Høve (til høyre).

Fra rådmannen var det anbefalt å stenge steinbruddet på Kringelhøgda, inntil en ny reguleringsplan var vedtatt. Dette ville betydd umiddelbar stopp i leveranse av fyllmasse, som i stedet måtte hentes i Karihaugen ved Ånstadblåheia. -Skal all fyllmasse til Holmen-prosjektet og fylkesvegen mot Maurnes hentes i Karihaugen, vil det koste entreprenørene 18 millioner ekstra i transportutgifter, påpekte Are Høve, da han møtte politikerne i steinbruddet tidligere i dag.

Fylkesvegen mellom Sortland og Maurnes jobbes det nå hektisk med, og her skal det både bli bredere vegbane og ny gang- og sykkelveg. Til dette trenger Bulldozerlaget, som gjør jobben for Nordland fylke, store mengder fyllmasse. Også industriområdet ved Holmøy Maritime skal fylles videre ut, og dette ligger bare et par kilometer unna massetaket på Kringelhøgda. Det er derfor svært gunstig å hente stein herfra.

-Etter en samlet vurdering mener Sortland kommune at fordelene ved å dispensere er klart større enn ulempene, sier formannskapet i sitt vedtak. Dermed gir man grønt lys for videre drift, slik driverne av massetaket har bedt om, inntil nye planer foreligger. Arealplanen som Sortland kommune jobber med, vil neppe bli vedtatt i år. Når den er vedtatt, vil eierne av Kringelen massetak ha 5 måneder på seg til å levere sitt forslag til reguleringsplan. Om det ikke kommer noen slik plan, får man enda et års frist på å avslutte steinbruddet.

Både en del naboer ved Kringelen og reindriften ved Sametinget, hadde opprinnelig bedt om at steinbruddet skulle stenges ned. Også fylkesmannen i Nord-Trøndelag anbefalte kommunen om å kjøre en linje som ville bety stenging. Dette ble akseptert av saksbehandlerne i Sortland kommune, som igjen medførte at rådmannen la frem sitt forslag om å ikke gi noen dispensasjon for steinbruddet.

-Det er stort behov for masser i vårt område, slår Sortland formannskap fast i sitt vedtak. -En midlertidig stengning av masseuttaket på Kringelen vil innebære at masser vil måtte hentes lenger unna, med de miljømessige konsekvenser dette vil ha (ekstra transport) og med økte kostnader som resultat. Masseuttaket har vært i drift i over 40 år. Det er ikke påvist at mangel på en reguleringsplan har medført skader eller ulemper for natur, miljø, dyr, fugler, planter eller mennesker utover det som alltid vil være forbundet med drift av et massetak.

Vedtaket i Sortland formannskap ble gjort enstemmig. Dermed kan dette fortsette som før, men med litt justering i tidspunkt for støy og sikringstiltak. Eierne har dermed vunnet frem i en langvarig strid, der det så ut til at reindriften og naboene skulle kunne blokkere driften.