Gjestehavn skissert

Politikerne i Sortland har nå fått en skisse over mulig ny gjestehavn med flytebrygge ved Torget, slik man etterspurte i en sak fra 2016. Prislappen på flytebrygga er 5,3 millioner kroner.

Slik ser man for seg en mulig ny gjestehavn for småbåter ved Torget på Sortland. Her kan det bli plass til 20-25 båter under gunstige forhold (foto/skisse: Sortland havn).

Sortland havn har nå levert en liten utredning om saken, slik politikerne bad om. Her har man sett på muligheter og kostnader for en ny og større gjestehavn ved Torget på Sortland. Løsningen man har landet på betyr flytebrygge utenfor Torghuken, som vil gi langt flere plasser enn det er her i dag.

Den foreslåtte løsningen kan gi plass for opptil 25 småbåter. Planene skisserer betongbrygger med ekstra dybde, slik at de også fungerer som bølgedemper. Dette er konstruksjoner som det foreligger gode tilbakemeldinger på langs hele kysten, og også samme type brygger som nylig etablert av Havna Service AS. Her har man allerede fått på plass en ny privat gjestehavn.

Kommunen har ikke gjort noe bindende vedtak om å bygge og betale for en slik ny gjestehavn, og denne saken vil trolig komme opp til behandling både i formannskap og kommunestyre. I tillegg til investeringen på vel 5 millioner, vil det også påløpe årlige utgifter til vedlikehold og drift av anlegget. Gjestende båter vil måtte betale avgift, men det er usikkert om dette vil dekke kostnadene.

I tillegg til kaiene må det etableres et servicebygg, som Sortland havn mener bør plassere på trekaia på sørsiden av Torghuken. Et slikt servicebygg må inneholde WC, dusj og vaskerom. Det er allerede vann og strøm her, men det må også etableres avløp. Et slikt servicebygg har den nødvendige funksjonaliteten som en ser at den moderne båtgjest etterspør. Og sammen med flytekaia vil dette gjøre Sortland til et attraktivt sted å besøke for fritidsbåt-folket.

Anlegget man nå tenker seg ved Torget blir på 60×60 meter. Den direkte årsaken er å etablere et område best mulig skjermet for bølger, med ei innseiling som skal være god selv med dårlige værforhold, samt ivareta behovet for et sikkert manøvreringsområde innenfor området. Dette er særlig gjeldende ved vind og stor avdrift selv på små båter.

Flytebrygga vil ha kapasitet på 20-25 fartøyer ved utnyttelse av begge sidene. Det vil også være muligheter for å etablere utriggere på innside av anlegget slik at en både kan utvide
kapasitet samt ivareta størrelse på manøverområde. Utriggere er ikke vurdert i dette tilfellet da dette vil medføre ekstra vedlikeholdskostnader, jfr. føringene som nevnt under pkt. om
forutsetninger.

Kaia på land er deler av den gamle dampskipskaia, som nå eies av selskapet Gammelhavna Eiendom AS. Dette selskapet har tidligere lansert planer om en utfylling og bygging av et nytt stort bygg. Selskapet har sagt seg positive til tankene fra Sortland havn, og mener man få til et visst samarbeid. Når nybygget eventuelt kommer, krever man imidlertid at flytebrygga må bort.

Sortland nye havnesjef, Rune W. Monrad, mener det kan søkes tilskudd til etablering av flytebryggeanlegget hos Kystverket. Der kan kommuner søke om statlige tilskudd inntil 50 prosent til kommunale fiskerihavntiltak. I dialog med Kystverket hvor en sammenligner det aktuelle prosjektet med andre lignende prosjekter, ser en at tilskuddet gjerne ligger rundt 25-30% av de totale
prosjektkostnadene. Det vil også være mulig i forbindelse med dette prosjektet å søke by-og stedsutviklingsmidler for tiltak på landside som iverksettes.