Ferger med hydrogen

Statens vegvesen har signert kontrakt med Torghatten om å drifte hydrogenferjer mellom Bodø og Lofoten fra 2025. Kontakten har en verdi på 5 milliarder kroner.

Nye hydrogen-ferger på Vestfjorden kan bli slik som dette (foto: Torghatten Nord).

Fergstrekningen som skal få nye skip er Bodø – Røst – Værøy – Moskenes. Dette er Norges lengste riksvegferjesamband, og også et av de lengste sambandene totalt sett.

– Vi er glade for den store interessen rundt anbudet og setter pris på at vi skal samarbeide med en trygg og velkjent operatør med lang erfaring, sier avdelingsdirektør for ferjeavdelingen i Statens vegvesen, Anders Sæternes.

Nye ferger vil redusere CO2-utslippet i Vestfjordsambandet med 26.500 tonn årlig, sammenlignet med dagens ferjer, som drives på naturgass (LNG).

Dette tilsvarer det årlige utslippet fra 13 000 dieselbiler.

Statens vegvesen har tidligere bidratt til å innføre bruk av naturgass (LNG), batteriløsninger og hydrogen som energikilder i maritim sektor.

– Nå har vi tatt det et skritt videre, og tar i bruk hydrogen i stor skala. Vi har lagt inn krav som sikrer at hydrogenferjene skal bli minst like stabile som diesel- og gassferjer når det gjelder drift, legger han til.

Torghatten Nord skal frem til kontraktsoppstart 1. oktober 2025 bygge to nye hydrogenfartøy.

Eksisterende hovedfartøy levert i 2012 skal bygges om fra naturgass (LNG) til lavutslippsløsninger.

– Jeg er stolt over at Torghatten Nord skal utvikle og drifte hydrogenferjer på Norges lengste og mest værutsatte ferjestrekning.

Vi får nå ansvar for et klimaprosjekt i verdensklasse som åpner konkrete og spennende muligheter for grønn sjøtransport globalt, ny industri i Norge og lokalt næringsliv.

Men alt vi gjør av nybrottsarbeid skal funderes på sikkerhet, driftsstabilitet og god reisekomfort for våre passasjerer, sier administrerende direktør i Torghatten Nord, Torkild Torkildsen.

Torghatten Nord peker på at pionerarbeidet som nå settes i gang for å utvikle og drifte hydrogenferjene vil gi ringvirkninger for norsk hydrogenindustri, maritim næring og for Lofoten som reiselivsdestinasjon.

– Det satses på hydrogen nå, men det er ingen å selge til. Vi blir den første store innkjøperen av hydrogen i Norge, takket være Statens vegvesens og regjeringens klimaoffensive avgjørelser.

Dette gir også betydelige muligheter for verfts- og utstyrsindustrien til å delta i kompetanseutviklingen innen bruk av hydrogen som energikilde.

For reiselivet vil hydrogenferjene dessuten bli en unik mulighet til å ta reiselivssatsingen og den internasjonale merkevaren Lofoten et steg videre, legger Torkildsen til.

Torghatten Nord er seg også sitt ansvar bevisst om at driftssikkerheten til ferjene utenfor sommersesongen betyr mye for lokalbefolkningen og fiskeindustrien.

– Vi glemmer aldri at dette er livsnerven til folk og fiskeindustri på Værøy og Røst. Derfor skal de nye ferjene kunne gå på alternativt drivstoff, og vi har reserveferjer av god kvalitet, avslutter Torkildsen.