Femte runde om grustak

En gammel regle lyder «… med det fjerde skal det skje», men det gjelder ikke saken om masseuttaket på Kringelen. For femte gang må politikerne i Sortland behandle saken, etter ny klage.

Bulldozer Maskinlag tar stadig ut fyllmasse til veibyggingen på Maurnes, ettersom Kringelen er det nærmeste grustaket i forhold til dette veiprosjektet (arkivfoto).

Grustaket på Kringelen har vært i drift gjennom mer enn 40 år, og stort sett uten klager. De to siste årene har det imidlertid vært en serie med klagesaker og nå har Sametinget på nytt bedt om at Sortland kommune behandler saken. Det blir femte runde.

Politikerne i Sortland ønsker ikke å stanse steinbruddet på Kringelen, da dette er svært viktig for jobben med bedre vei og gangvei mellom Holmen og Maurnes. Det er allerede kjørt stor mengder stein fra Kringelen til veifyllingen, i regi av Bulldozer Maskinlag AS, som utfører jobben på vegne av Nordland fylke.

Sametinget har klaget på steinbruddet i flere runder og bedt om at dette blir stanset og lagt ned, for å gi plass til reindriften til Inga-familien. Saken har vært behandlet fire ganger av lokalpolitikerne og den har vært innom både fylkesmannen i Nordland, Trøndelag og Møre.

Sist politikerne lokalt behandlet saken ble det gjort et vedtak som opphevet hele klagesaken, ettersom det da ble slått fast at det ikke kan fremmes noe krav om reguleringsplan for steinbruddet, med tilbakevirkende kraft. Driften foregår etter en konsesjon som tidligere er gitt av Direktoratet for mineralforvaltning.

Fylkesmennene i Nordland og Trøndelag har godtatt dette vedtaket fra Sortland kommune, men Sametinget vil ikke gi seg riktig ennå. Her ber man om at denne saken blir tatt opp enda en gang – den femte – og at politikerne snur på forrige vedtak.

Saken blir lagt frem for formannskapet førstkommende torsdag, og rådmannen anbefaler igjen at man skal godta klagen fra Sametinget og stenge steinbruddet. Det har rådmannen anbefalt tidligere, mens politikerne har valgt å la steinbruddet fortsette.

Rådmannen sier i sin saksutredning at man slett ikke er forpliktet til å behandle denne saken på nytt, ettersom fylkesmannen ikke har klaget. Det er helt opp til formannskapet selv å avgjøre om det skal kjøres en ny prosess, eller om man vil stå fast på det forrige vedtaket.