Nytt kryss i det blå

Coop-bygget på Strandskog er solgt videre til andre investorer og nå vil man ikke betale for nytt kryss slik det opprinnelig var avtalt. Et millionbeløp er så langt brukt på «papir-arbeid».

Her skulle det vært bygget et nytt kryss for å sortere trafikken i ulike filer. Et år etter har ikke noe skjedd og nå vil investorene ut av klemmen og la kommunen ordne opp.

Selskapet Sortland Handelseiendom AS kjøpte tomta på Strandskogjordet og bygget et stort utleiebygg for Coops butikker Extra og OBS Bygg. Forut for dette ble det innvilget flere dispensasjoner fra Sortland kommune. En reguleringsplan ble hastig behandlet og en rekke klager er kommet på denne.

Det var Fazenda Utvikling i Oslo som stod bak prosjektet, og det var Statens vegvesen som krevde at det måtte bygges et helt nytt og større kryss mellom Vesterålsgata og Steiroveien. Dette ble godtatt av utbyggeren, men det oppstod snart uklarhet om hvordan dette skulle gjøres.

Et år senere har saken nærmest kjørt seg fast, der utbygger, kommunen og Vegvesenet ikke blir enige. Naboene har også klaget, så saken er sendt til fylkesmannen. Fazenda har i mellomtiden solgt sine aksjer i Sortland Handelseiendom AS.

Den nye eieren er Ragde Eiendom As i Oslo, der Edgar Haugen er eneeier. Han sitter nå på flere titalls store eiendommer omkring i Norge, som samlet er verdsatt til over 10 milliarder i regnskapet. I fjor hadde Ragde As hele 345 millioner i leieinntekter og like mye i finansinntekter. Overskuddet ble på 384 millioner.

Edgar Haugen er imidlertid ikke med i forhandlingene som nå skjer, og dermed er det fortsatt Fazenda Utvikling som er kommunens «motpart». Det skal straks være et forhandlingsmøte mellom kommunen og Fazenda, der man vil forsøke å sette en sluttstrek.

Utbyggerne vil ut av «klemmen», da man mener det er kommunens sak å bli enige med Statens vegvesen og naboene på andre siden av veien. Man har lenge forsøkt å kjøpe seg ut av problemet ved å tilby kommunen et visst beløp, mot å slette «avtalen» om å bygge nytt kryss.

I et brev som Otto K. Blix Hulbak har sendt til Sortland kommune, forut for møtet, så lister han opp alle de kostnader man har hatt så langt på veiene og reguleringen for tomta. Opprinnelig mente entreprenøren at nytt kryss kunne bygges for 2,5 millioner, om man hadde fått gjøre dette i 2017.

Nå har Fazenda brukt vel 2,3 millioner og mener det da gjenstår kun kun 175.000 kroner som man kan betale ut om kommunen overtar prosjektet. Otto Hulbak påpeker at de nyeste kravene fra Statens vegvesen går langt videre enn det man opprinnelig hadde fått.

-Dette var aldri intensjonen i avtalen mellom Sortland kommune og Sortland Handelseiendom As, og er dermed heller ikke innhentet anbud på, hevder Hulbak. Ved den første utbyggingsavtalen lå en skisse som viste at SHE skulle utvide veien fra dagens bredde, gjøre endringer på gang- og sykkelvei, samt reetablere busslommer. 2016-standard skulle legges til grunn.

En konsekvens av de opprinnelige planene var at alle bedriftene ved Vesterålsgata, på andre siden av veien, ville miste sine innkjørsler. Det måtte dessuten eksproprieres tomtegrunn fra mange naboer og et nytt kryss ville lede bedriftstrafikken inn via Sørhavna.

Alle grunneierne i område sendte derfor klage på planene til Sortland kommune. Her har man ikke behandlet klagene, men sendt dem videre til fylkesmannen i Nordland. Statens vegvesen står ennå fast på sine opprinnelige krav og kommunen er derfor kommet i en skikkelig klemme.

Hva utfallet nå blir på denne saken virker mer uklart enn på lenge. Det samme gjelder hvem som skal ta regninga for veikrysset. Om Sortland Handelseiendom As og Fazenda utvikling nå får en avtale med Sortland kommune, blir det trolig kommunen som til slutt må ordne hele floken og også betale for dette.