Byggestart haster

Nordlaks bør få starte utbygging på Børøya snarest og før fullstendig plan er klar. Årsaken er 350 nye arbeidsplasser som kan komme i kjølvannet av den påtenkte utvidelsen.

Nordlaks trenger mer plass. Nybygget (farget rosa) bør være ferdig før sommeren. Flere nye byggetrinn (merket 1-5) vil følge senere.

Kommunedirektøren i Hadsel anbefaler politikerne til å gi grønt lys for Nordlaks, slik at gravearbeider på Børøya kan starte allerede nå i februar.

Støping av betong vil starte umiddelbart etter, slik at det kan monteres betongelement allerede i april. Et nybygg kan dermed stå ferdig i løpet av våren allerede.

Administrasjonen og politisk nivå bør være løsningsorienterte, mener kommunedirektør Ola Morten Teigen og hans stab.

Byggetillatelse bør gis straks og før en samlet utbyggingsplan for om rådet er ferdig. Politikerne møtes torsdag for å ta stilling til dette.

-Grunnet prosjektets høye viktighet …., imøtekommer Hadsel formannskap Nordlaks sitt ønske om å kunne få behandlet og innvilget byggesak før detaljplan vedtas, lyder forslaget fra kommunedirektør Teigen.

Nordlaks har tidligere informert en forventning om nær dobling av deres produksjonsnivå fra tiden før havfarmen, med påfølgende store investeringer på Børøya.

Opptil 350 nye arbeidsplasser i nærområdet og økt tilflytting til regionen, setter et sterkt press på kommunens saksbehandling.

Nybygget som først må på plass er til kassefabrikk og logistikk, fremgår det av sakspapirene til formannskapet.

Tiltakene Nordlaks vil byggesøke er sentrale element i utnyttelsen av havfarmprosjektet. Dette prosjektet er igjen av nasjonal betydning gjennom innvilgede konsesjoner.

Økt produksjon i sjø, må nødvendigvis følges opp med økt produksjonskapasitet på land. Forsinkelser på fabrikkutvidelse kan få uheldige konsekvenser og store økonomiske følger.

Dersom det ikke gis byggetillatelse før detaljplan er på plass, vil det medføre at Nordlaks må utsette prosessene med bygg.

Nordlaks planlegger våren 2021 å utvide bygningsmassen betydelig inn i nytt område sør og sørøst for Nordlaks’ eksisterende bebyggelse.

Området skal benyttes til nye bygg, parkering, ny adkomstvei, samt område for lasting og lossing av trailere.