Avviser LoVe-rett

En felles tingrett for Lofoten og Vesterålen er ikke aktuelt. Bodø overtar nå styringen av Lofoten via en felles sorenskriver i Salten tingrett. Sortland har ikke vært vurdert som alternativ.

Direktør Erling Moe vil ikke si noe om Sortland, når det nå er klart at Lofoten tingrett legges inn under sorenskriveren i Bodø. Vesterålen tingrett er foreløpig en egen enhet, enn så lenge (fotomontasje).

-Sorenskriveren i Salten har bedre kapasitet på ledersiden, sier avd.direktør i Domstoladministrasjonen, Erling Moe, til Vesterålnytt. -Det ligger bedre praktisk til rette for et samarbeid mellom Salten og Lofoten. Allerede i dag krysser Salten tingrett Vestfjorden, ettersom både Værøy og Røst er med under dette distriktet, påpeker Moe.

-Salten tingrett har bedre bemanning og blant annet egen administrasjonssjef. Derfor velger man å legge Lofoten tingrett inn under sorenskriveren her, forteller Erling Moe.

Mandag 15. mai holdt Domstoladministrasjonen møte i Svolvær, der det ble lovet at Lofoten tingrett ikke skal legges helt ned. Til møtet kom varaordfører Laila Jusnes fra Moskenes og varaordfører Anne Sand fra Vestvågøy. Ordfører Eivind Holst fra Vågan, fungerende politileder Asbjørn Sjølie i Lofoten, advokater og konstituert sorenskriver Kristin Farstad møtte også.

Fra Domstoladministrasjonen ble det framholdt at man ikke har noen øvre grense for hvor mange dommere en tingrett kan ha med felles ledelse. I Oslo er det blant annet en leder for 100 dommere. Det betyr at flere tingretter også i Nordland godt kan ha en felles ledelse plassert i Bodø for hele Nordland, eksempelvis.

Når man ikke har vurdert å en felles sorenskriver for Lofoten og Vesterålen, tyder mye på at det ligger i kortene at stadig mer vil bli samlet under en felles ledelse i Bodø. Foreløpig er Vesterålen tingrett en egen enhet, under sorenskriver Hans Edvard Roll (66). Hva som skjer når Roll går av med pensjon, er derfor et åpent spørsmål.

-Med felles ledelse forventes en frigjøring av ressurser ved at færre personer utøver ledelsesfunksjonene, heter det i et brev fra direktør i Domstolsadministrasjonen Svein Urke til kommunene i Lofoten. Det er Lofotposten som skriver dette.

Domstoladministrasjonens utfordringer er stramme budsjetter fra regjering og storting. Man benytter så anledningen når sorenskrivere slutter, til å samle slik ledelse på færre hender. Digital saksgang innføres også for å muliggjøre dette.

På møtet i Svolvær kom det fram at det som kan påvirke den framtidige tingrett-strukturen er hvis Graverutvalget, nedsatt i 2015, leverer ei innstilling om å opprette særdomstoler for barnevern- og familiesaker i Norge. Særdomstoler vil gi mindre saksmengde for tingrettene, og det kan utløse stillingskutt. I Lofoten utgjør disse sakene 25 prosent av saksmengden.