Avinor overtar Andøy

Avinor driver de fleste flyplassene i Norge, mens Forsvaret har ansvar for enkelte, som på Andøya. Nå blir imidlertid Avinor formell operatør også for flyplassen på Andenes.

Avinor overtar ansvaret for flyplassen på Andenes (ill.foto: Onar Digernes Aase, Forsvaret).

Regjeringen har besluttet at ansvaret som operatør for lufthavnen på Andøya skal overføres til Avinor.

Det skjer når Forsvarets aktivitet med maritime patruljefly overføres til Evenes flystasjon medio 2023.

Samtidig sikrer regjeringen et militært nærvær i en overgangsfase frem til Forsvarets videre aktivitet på Andøya flystasjon er endelig besluttet.

-Det har vært viktig for regjeringen å få en avklaring nå før sommeren på fremtidig drift av flyplassen, spesielt med tanke på de ansatte som har levd med en usikkerhet helt siden 2016.

Andøya lufthavn er svært viktig for forsvaret av Norge.

Denne regjeringen har vært tydelig på at vi gjør om på planene fra forrige regjering. Vi vil arbeide videre med å styrke den nasjonale evnen til mottak av allierte styrker ut over det gjeldende langtidsplan legger opp til.

Derfor har vi også vært opptatt av å sikre videre militær tilstedeværelse på Andøya, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Lufthavna skal videreføres med en lang rullebane som ivaretar Andøy Space og Forsvarets behov.

Det legges opp til at Forsvaret i en overgangsfase skal videreføre militært vakthold, sikring og nødvendige støttefunksjoner, samt brann- redning og plasstjenesten og kapasitet til vedlikehold av bakkemateriell, kjøretøy og utstyr og en tilpasset ledelse.

– Avinor er godt rustet til å effektivt utvikle lufthavnen videre i tråd med samfunnets samlede behov, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

-I en overgangsfase ønsker vi at Avinor kjøper inn nødvendige tjenester fra Forsvaret.

Forsvaret viderefører kapasitet som nevnt fram til Avinor får etablert sitt eget driftskonsept, samt Forsvaret får avklart endelig ambisjonsnivå.

Dette vil sikre fortsatt drift av lufthavna, samtidig som Forsvaret får tid til å vurdere hvordan de best kan understøtte økt ambisjon for alliert mottak, samt legge til rette for andre typer aktiviteter som droner og satellittbaserte tjenester, sier forsvarsministeren.

Andøya er i dag en samlokalisert militær og sivil lufthavn. Avinor har konsesjons­ansvaret og Forsvaret lufthavnoperatøransvaret.

-Vi vil komme tilbake til hvordan en permanent løsning for Avinors drift skal etableres, sier samferdselsministeren.