Åpner for et folkebad

Muligheten for å legge en ny svømmehall i sentrum av Sortland, som alternativ til Lamarka, skal tas med i den videre planleggingen. Dette foreslår kommunedirektøren.

Kommunen eier selv tomta ved brannstasjonen, og derfor skal denne drøftes som en reell mulighet (illustrasjon VNY).

– Alternativ plassering av svømmehall i sentrum vurderes i tillegg til de to tomtene, Lamarka og skolekvartalet.

Dette anbefaler kommunedirektøren i sitt saksfremlegg til formannskapet, som samles torsdag for å drøfte planer for ny barneskole, idrettshall og svømmehall.

– Vurderingskomiteeen vil på midveisseminaret anbefale om det er aktuelt å ta med dette alternativet videre i prosessen, mener kommunedirektøren.

Likevel holdes det fortsatt fast på at det er to hovedlinjer for planleggingen, men det skal kjøres en meget bred og omfattende planprosess.

Her åpnes det altså en mulighet for å se på alternativ plassering av en ny svømmehall. Hittil har kun skolekvartalet og Lamarka vært aktuelle tomter.

Kommunedirektøren anbefaler å leie inn to arkitektfirma som skal lage hver sin frie ideskisse omkring skolekvartalet og Lamarka.

Begge vil få en halv million i honorar, og kommunen binder seg ikke til å bruke noen av disse, men kanskje deler av begge, i det videre arbeid.

Planene skal være ferdige i løpet av høsten, slik at man kan lande på en endelig løsning en gang før årsskiftet.

Arkitektene skal gjennom godt illustrerte forslag synliggjøre helhetlige konsept for tomtene. Der skal også trafikale forhold, skoleskyss og universell utforming være med.

Dessuten hva som gir størst merverdi i stedsutviklingen er en del av helheten. Sosial- økonomisk- og miljømessig bærekraft skal ligge til grunn for konseptene.

Forslagene skal så vurderes av en komite, og befolkningen skal få komme med sine meninger, før det tas en endelig avgjørelse i kommunestyret.

Dette blir uansett en av de største investeringene Sortland kommune vil gjøre, med flere hundre millioner kroner i byggekostnader.

Et folkebad i sentrum – en svømmehall eller et badeland – kan nå komme inn som et klart alternativ i den videre planleggingen.