18 milliarder til vei

Regjeringen leverer 18 milliarder kroner ekstra for å bedre fylkesveiene. Dette kommer i tillegg til det fylkeskommunene får gjennom fylkeskommunenes vanlige inntektssystem.

Beate Bø Nilsen er gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe i Nordland.

– Dette er utrolig gledelig, sier Beate Bøe Nilsen i en pressemelding. – Det vil være med å ta ned det generelle vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, men det vil også sørge for mer oppgradering og utbedring av fylkesveier som er viktig for næringslivet.

Med den langstrakte og varierte kysten og næring i hele landet, har vi sjømatbedrifter på de ytterste øyer og i fjordene våre. Sånn skal det fortsatt være. Mange av veiene til og fra disse bedriftene er fylkesveier i dårlig stand, spesielt vinterstid. Det er ekstra utfordrende for lastebiler å frakte varer til bedriftene, og eksportere sjømat fra kysten og ut til markedene.

Høyre har jobbet lenge fra Nord-Norge for at staten skal ta mer ansvar for fylkesveier som er viktig for næringslivet, og vi mener det er helt riktig at staten gjør det.

Det første skrittet for å få til det klarte vi i fjor da regjeringen opprettet en egen tilskuddsordning for næringsveier, der vi allerede i desember 2020 fikk utløst i underkant av 51 millioner kroner til næringsveier i Øksnes, Bodø, Herøy og Dønna.

En av de viktigste forutsetningene for større vekst, bosetting og utvikling i nord er gode veier.

Den nye tilskuddsordningen vil være på 775 millioner kroner i gjennomsnitt per år i første seksårsperiode av Nasjonal transportplan. Før det økes i andre seksårsperiode med én milliard kroner, altså 1 775 millioner kroner i året fra 2028.

At denne satsningen kommer nå, viser at regjeringen ser viktigheten av god infrastruktur i nord, og at de med denne nye tilskuddsordningen er villig til å ta tak i problemet.

Om lag 16 milliarder kroner av disse kronene er friske midler og om lag 2 milliarder kroner er omdisponering av midler, altså en samlet satsning på 18 milliarder kroner. Det er et skikkelig løft.

Regjeringen gir et fylkesveiløft i NTP gjennom en todelt satsning med styrking av kompensasjon for tunnelsikkerhetsforskriften og en ny tilskuddsordning til vedlikehold, utbedring og fornyingstiltak på fylkesveiene.

Fylkesveiene som kan få midler i den nye tilskuddsordningen må oppfylle to kriterier med forstørring av bo- og arbeidsmarkedsregioner, samt viktige næringsveier.

Innlegget er signert av Bård Ludvig Thorheim, stortingskandidat for Høyre i Nordland – Marianne Dobak Kvensjø, stortingskandidat for Høyre i Nordland – Beate Bø Nilsen, gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe i Nordland – Joakim Sennesvik, komiteleder for Samferdselskomiteen i Nordland, Høyre.