16 millioner i pluss

Regnskapet for 2016 er satt opp i Sortland rådhus og økonomisjef Kvalø har fått 16,5 millioner i pluss. Disse pengene må imidlertid spares, ettersom kommunen nå har gjeld på over en milliard.

Økonomisjef Johnny Kvalø kan gi ordfører Tove Mette Bjørkmo et solid regnskap for 2016, som er vesentlig bedre enn året før. Gjelden øker, men med lave renter har man god kontroll (arkivbilde).

Kommunen er Sortlands desidert største arbeidsgiver. Hvor mange som jobber i delstillinger i kommunen er ikke tallfestet, men økonomisjefen forteller at det i fjor ble betalt ut lønn tilsvarende 785 årsverk. Det er 17 heltidsjobber mer enn året før. Tallene er uten Kulturfabrikken KF, men inklusiv Vesterålen barnevern.

Driftsregnskapet for 2016 viser et samlet overskudd (mindreforbruk) på 16,5 millioner. Årsakene er flere, men i hovedsak en netto økning i skatt og rammetilskudd på 7,3 millioner, pluss øket inntekt fra eiendomsskatt 0,7 millioner. Utgifter til planlegging av Håløytunet ble 1,9 millioner lavere enn budsjettert, men dette vil trolig komme igjen i år. Driften av kommunen generelt hadde et samlet forbruk på 5,4 millioner mindre enn ventet i fjor.

Økonomisjef Johnny Kvalø foreslår å avsette hele overskuddet til fond og ikke forbruk. Overskuddet skyldes til dels lavere utgifter enn ventet til lønn og pensjon, samt “engangseffekter “av økt skatteinngang og renteutgifter. Dette er rådmannen enig i og legger nå et konkret forslag på bordet til politikerne. Pengene fordeles på 4 ulike fond, som skal styrke kommunens økonomi på sikt.

Netto lånegjeld for Sortland kommune utgjør nå 805 millioner og det tilsvarer nær 82 % av årlige inntekter. Inkluderes forpliktelsene til Kulturfabrikken Eiendom AS, er gjelda på 1.024 millioner – altså over en milliard. Det tilsvarer 108 % av årlige inntekter. Riksrevisjonen mener at gjeld over 76% av årlige inntekter er å anse som høyt nivå. Sortland ligger altså langt over dette.

Rådmannen foreslår derfor at politikerne nå setter av 2 millioner på næringsfondet. Dette begrunnes i at det ble vedtatt å bruke 0,9 mill kr av næringsfondet til lønn for næringssjefen første året. Siden denne stillingen må bekles på nytt nå, må den bevilgningen fornyes. I tillegg anbefaler rådmannen at eget næringsfond styrkes med 1,1 millioner ut over dette.

5,1 millioner avsettes på disposisjonsfond. Begrunnelsen for denne avsetningen er at ble vedtatt bruk av fondsmidler på 5,11 millioner i kommunestyrets behandling av årsbudsjett og økonomiplan.

4,7 millioner avsettes på pensjonsfond. Rådmannen begrunner dette i kommunens eksisterende pensjonsforpliktelser og bufferkapital mot fremtidige svingninger innenfor premieberegningen. Pensjonsfondet var ved utgangen av 2016 på kr. 18,5 millioner.

4,7 millioner avsettes til rentereguleringsfond. Dette fondet var ved utgangen av 2016 på kr 13 millioner og er på samme nivå som året før. Låneporteføljen i kommunen økte også i 2016, og vil også øke betydelig kommende år, slik at rådmannen sterkt vil anbefale å avsette tilstrekkelig med likvide midler for fremtidig buffer.