Vil ha mer lading

– Det blir stadig flere elbiler, og vi ser også flere båter som drives på batteri. Vi trenger flere ladestasjoner rundt om i hele landet og ikke minst ved kaianlegg.

Da er det viktig at saksbehandlingen blir så enkel som mulig.

Derfor har vi oppdatert reglene for etablering av ladestasjoner til å omfatte større kjøretøy, anleggsmaskiner og fartøy, sier statssekretær Heidi Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I rundskrivet slår departementet fast at ladestasjoner må anses å være nødvendig teknisk utrustning til parkeringsplasser, havner og kaianlegg.

Med mindre annet uttrykkelig er sagt i arealplanen for området, kan ladestasjoner alltid plasseres på steder der planen åpner for parkering.

Tilsvarende kan det alle steder hvor det er regulert til havn, kaianlegg og brygger, plasseres ladestasjon for lading av fortøyd fartøy.

Den som skal sette opp en ladestasjon må likevel forhøre seg med kommunen om det er nødvendig med byggesøknad.

Kommunen vil vurdere om ladestasjonens størrelse og plassering tilsier at det må gjøres en nærmere vurdering i forhold til regelverket, eller om tiltaket helt kan unntas fra byggesaksbehandling.

Dersom ladestasjonen for eksempel kommer i strid med bestemmelser om avstand til nabogrenser eller byggegrenser mot veg, vil det være nødvendig med dispensasjon.

Kommunene oppfordres til å sikre at det etableres tilstrekkelig med ladestasjoner gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven.