Stenger havner delvis

Norge har nå innført flere sanksjoner som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina.

Sanksjonene omfatter forbud mot russisk veitransport og forbud mot at russiske fartøy får legge til havn.

– Sanksjonene er vårt viktigste pressmiddel mot det russiske regimet.

Her er det avgjørende at vi står sammen med EU og andre land for å fortsette å svekke Russlands evne til å finansiere krigen i Ukraina, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Vi vet at sanksjoner virker best når flere land står sammen om dem.

Med dette gjennomfører vi EUs femte og siste sanksjonspakke og vi har fått et godt norsk regelverk for å gjøre det, sier utenriksministeren.

Det oppdaterte regelverket ivaretar hensyn til bærekraftig forvaltning av felles fiskebestander og marine økosystemer, søk- og redningssamarbeid og våre folkerettslige forpliktelser etter Svalbardtraktaten.

– Regjeringen har hatt en klar linje gjennom hele krisen om at vi står sammen med våre naboland og EU for å sikre at sanksjonene treffer sterkt og effektivt.

Vi gjør det vi har varslet: Vi stenger havnene for russiskflaggede fartøy, men holder fortsatt havnene åpne for fiskefartøy.

Det er viktig for Norge å hegne om fiskerisamarbeidet i Barentshavet og operativt bilateralt samarbeid om søk og redning. Så gjør vi unntak for Svalbard fordi Svalbard står i en særstilling, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Fra 7. mai 2022 vil det være forbud mot havneanløp for russiskflaggede fartøy.

Forbudet omfatter skip over 500 bruttotonn som seiler kommersielt i internasjonal fart, yachter og enkelte lystfartøy og fritidsfartøy.

Forbudet omfatter ikke fiskefartøy og vil normalt heller ikke omfatte søk- og redningsfartøy eller forskningsfartøy. Forbudet gjennomføres for havner på Fastlands-Norge.

– Et forbud mot havneanløp for russiske fartøyer og forbud mot veitransport for russiske transportforetak vil kunne bety konsekvenser for vareflyt mellom Norge og Russland og for enkeltaktører i næringslivet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Siden fiskefartøy faller utenfor anvendelsesområdet for havneforbudet, vil ikke formålet med havneanløpet være av betydning.

Det vil si at russiske fiskefartøy eksempelvis kan gå til verft, forutsatt at ingen andre sanksjoner kommer til anvendelse.