Stanser land-laks

Nærings- og fiskeridepartementet innfører en midlertidig stans i muligheten til å søke om tillatelser til akvakultur på land. Stansen vil gjelde til et nytt regelverk for akvakultur på land er på plass.

– Det har skjedd en betydelig teknologisk utvikling innen konsepter som søker tillatelse til akvakulturproduksjon på land. Det tyder på at næringen er innovativ og i rask vekst.

Vi ser imidlertid at det er behov for tydeligere rammer for hva som skal anses som akvakultur på land, i motsetning til akvakultur i sjø, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Bakgrunnen for en midlertidig stans er at det foreligger en rekke søknader om, og er gitt tillatelser til, konsepter med nær tilknytning i sjø.

Dette utfordrer regelverkets klare skille mellom akvakultur i sjø, og akvakultur på land, og viser en teknologisk utvikling som ikke var forutsatt ved innføringen av dagens regelverk for akvakultur på land.

Det pågår nå et arbeid i nærings- og fiskeridepartementet med utforming av et regelverk som skal hensynta disse utfordringene.

Dette vil sendes på høring om kort tid. Den midlertidig stansen gjelder frem til departementet har fastsatt endringer i regelverket.

I første omgang settes den midlertidige stansen til 6 måneder.

I fylkeskommunene ligger det en rekke søknader om akvakultur på land til behandling. Flesteparten av disse baserer seg på gjennomstrømming av sjøvann.

– Trafikklyssystemet skaper vekst innenfor bærekraftige rammer for oppdrett i sjø.

Når det gis tillatelse til akvakultur på land for et anlegg med nær tilknytning til sjø, kan slike anlegg påvirke sjø og sjøbaserte oppdretteres mulighet for vekst innenfor trafikklyssystemet.

Av hensyn til miljøet og annen oppdrettsvirksomhet i sjø, er det viktig at vi unngår dette, sier Skjæran.

Fylkeskommunen vil i en periode ikke kunne motta nye søknader om akvakultur på land.

Stansen iverksettes umiddelbart, og vil gjelde til nytt regelverk om akvakultur på land er innført.

Søknader som allerede ligger til behandling hos fylkeskommunen, vil bli behandlet på vanlig måte. Det samme gjelder for klagesaker hos Fiskeridirektoratet.