Sprøytemiddel på en tredel

Det ble brukt plantevernmidler på en tredjedel av alt jordbruksareal i drift i 2022.

Det var stor forskjell på åker og eng. Mindre enn 6 prosent av eng- og beitearealet ble behandlet, mot 91 prosent av åpen åker.

Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2023 en utvalgs­undersøkelse for å kartlegge bruken av plante­vern­midler på friland i jordbruket i 2022.

Dette var en oppfølgning av tilsvarende undersøkelser som ble gjennomført i 2001, 2003, 2005, 2008, 2011, 2014 og 2017.

Undersøkelsen gjaldt vekstene potet, kepaløk, hodekål, gulrot, jordbær, eple, eng og beite, bygg, havre, vår­hvete, høst­hvete og olje­vekster.

Vekstene omfattet 96 prosent av jordbruks­arealet i 2022.

Populasjonen for undersøkelsen var de 36 257 jordbruks­bedriftene som søkte produksjons­tilskudd i jordbruket per 1. oktober 2022.

Brutto­utvalget omfattet 4 097 jordbruks­bedrifter.

Ved tolking av resultatene må en ha i minne at bruken av plante­vern­midler kan variere betydelig fra et år til et annet, hovedsakelig avhengig av vær­forholdene.

32 prosent av arealene som var med i undersøkelsen ble behandlet med plante­vern­midler i 2022.

Dette var om lag på nivå med, eller litt lavere enn de foregående undersøkelsene.

Mens mindre enn 6 prosent av eng og beitearealet ble sprøytet, ble 91 prosent av det resterende jordbruks­arealet behandlet.

Med unntak for eng og beite, varierte andelen av jordbruks­arealet som ble behandlet minst én gang med plante­vern­midler fra 70 prosent til 98 prosent.

Hvilke av hoved­typene ugras­middel, sopp­middel og skadedyr­middel som ble brukt, varierte mye mellom vekstene.

98 prosent av kepaløk­arealet ble behandlet med ugras­midler, mens 41 prosent av oljevekst­arealet ble behandlet.

I underkant av 6 prosent av eng og beite­arealet ble sprøytet med ugras­midler når sprøyting med ulike glyfosat­preparater før pløying og omlegging av eng inkluderes.

Sopp­middel ble relativt mest brukt ved kepaløk-, potet-, jordbær- og eple­dyrking, mens bruk av skadedyr­middel var relativt mest utbredt ved hodekål-, jordbær- og epledyrking.

En annen gruppe plante­vern­midler som ble benyttet, var vekst­regulatorer. Disse blir i hovedsak benyttet som strå­forkortere i korn.

Andelen av korn­arealene som ble behandlet, varierte mellom 44 prosent i høsthvete til 37 prosent i havre.