Sløve bilførere krasjer

Manglende førerdyktighet var medvirkende ulykkesårsak i nesten halvparten av alle dødsulykkene i trafikken i fjor.

Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe har siden 2005 gjennomført dybdeanalyser av alle dødsulykker i trafikken i Norge.

Rappporten som tar for seg 2020-ulykkene er nå klar, og viser at mer enn 70 prosent av dødsulykkene var enten møteulykker eller utforkjøringsulykker.

– I 2020 ser vi at færre omkom i personbil, mens flere omkom på motorsykkel, sammenlignet med gjennomsnittet de siste 10 åra.

Samtidig ser vi at av de som omkom i personbil, var det færre som brukte bilbelte, sier sjefingeniør Svein Ringen i Statens vegvesen, som har utarbeidet rapporten.

Manglende førerdyktighet, som særlig manglende oppfattelse av skilt og andre trafikanter, er en viktig årsak.

Høy fart etter forholdene, eller fart godt over fartsgrensa, er også en sentral faktor.

Kjøring i ruspåvirka tilstand er en tredje viktig årsak til ulykker på veiene..

Også andre faktorer har bidratt til at ulykkene inntraff.

Forhold knyttet til vegen og vegmiljøet, særlig vegens linjeføring, sikthindringer og skilting, samt feil og mangler ved kjøretøyene.