Rekvirerer biler

19. januar 2022 sendte Forsvaret ut over 4.000 brev i Altinn til bileiere i Norge. Målet med brevet er å sikre at Forsvaret i en krigssituasjon har tilgang på ressurser vi kan måtte trenge.

For dem som mottar brevet, vil det ikke få noen direkte praktisk betydning. Brevet gir eierne av de aktuelle kjøretøyene beskjed om at kjøretøyet deres, i en krigssituasjon, vil bli disponert av Forsvaret ved behov.

Rekvisisjonen gjelder for ett år av gangen, men kan forlenges.

Praksisen er hjemlet i lov om militære rekvisisjoner fra 29. juni 1951. Bruk av loven besluttes av Kongen i statsråd.

Loven ble i sin tid laget nettopp for å sikre at Forsvaret kan planlegge med samfunnets totale ressurser for beredskap ved krig.

– En slik forhåndsrekvisisjon kan kanskje virke dramatisk, men dette er et «føre var»-tiltak.

Det er en del av en større gjenoppbygging av en beredskap Norge og Forsvaret en gang hadde, men som ble mindre aktuell etter den kalde krigen, forklarer generalmajor Lars Christian Aamodt, sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon

Ordningen med forberedte rekvisisjoner er god samfunnsøkonomi og i tråd med myndighetens føringer om å bruke samfunnets totale ressurser for å forsvare landet.

Forsvaret har hatt en jevnlig dialog med andre aktører innen totalforsvaret for å få på plass en moderne løsning som sikrer at tilgang til kjøretøy nå forberedes i fredstid.