Høster man fisk?

Den nye høstingsforskriften som trådte i kraft ved nyttår har skapt debatt i næringen, fiskeriministeren har derfor besluttet at håndhevelsen av den nye forskriften utsettes til 1. mars.

Noen av forslagene til endring har skapt debatt i fiskerinæringen, særlig begrepet høsting og krav til røkting.

Nærings- og fiskeridepartementet skal gå gjennom forskriften på nytt for å se på ordlyden, og gjort enkelte justeringer på de nye røktingskravene for linefiske.

– Begrepet «høsting» skal dekke fiske av fisk, fangst av skalldyr og vågehval og andre marine pattedyr, men også høsting av tang og tare.

Begrepet høsting er tidligere brukt både i havressursloven, som forskriften er hjemlet i, og i utøvelsesforskriften, som den erstatter.

Jeg har likevel tatt initiativ til at vi ser nærmere på hvordan det brukes i høstingsforskriften.

Mitt mål her er å lande et årelangt arbeid på en fornuftig måte, og jeg ønsker at språket som brukes i forskriften skal være så folkelig som mulig, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

– Når det gjelder røktingskravet for bruk av line i fisket etter torsk, hyse og sei så vil jeg allerede nå endre det til annenhver dag, på bakgrunn av de innspillene jeg har fått fra næringen.

Dersom det må gjøres ytterligere justeringer i dette kravet har vi nå noe tid til å se nærmere på dette, sier fiskeri– og havminister Skjæran.