Lov med elmotor

Nå er det lov å bruke elmotor på båter i ferskvann. Kommunene kan selv avgjøre om det skal tillates bruk av elektriske motorer, for å ivareta hensynet til fugleliv og vilt.

Endringene innebærer at kommunene får myndighet til å tillate ferdsel med båt med elmotor på inntil 800 watt på vann som er mindre enn 2 kvadratkilometer.

Ved vurderingen skal det legges vekt på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, og særskilt vekt på hensynet til hekkeområder.

Det kan ikke åpnes for motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv.

Endringene innebærer videre at Statens naturoppsyn får adgang  til å kontrollere om fører av motorkjøretøy eller -fartøy har med nødvendige dokumenter under kjøring.

Herunder også å ilegge overtredelsesgebyr hvis føreren ikke overholder bestemmelser i motorferdsellovgivningen.