Lønnsoppgjør forberedes

Årets lønnsoppgjør starter i disse dager med innledende beregninger. Dette danner grunnlag for senere diskusjoner om hvor mye som kan gis i tillegg.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) har nå lagt frem sin rapport, som en del av dette.

For de største forhandlingsområdene samlet har utvalget foreløpig beregnet årslønnsveksten fra 2022 til 2023 til 5,3 prosent.

Årslønnsveksten fra 2022 til 2023 i industrien samlet i NHO-området er foreløpig beregnet til 4,8 prosent, mens frontfagsrammen ble anslått til 5,2 prosent ved mellomoppgjøret i 2023.

Årslønnsveksten er foreløpig beregnet til 5,0 prosent for industriarbeidere og til 4,0 prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.

Årslønnsveksten fra 2022 til 2023 er foreløpig beregnet til 3,9 prosent i Virke-bedrifter i varehandelen, 4,4 prosent i finanstjenester, 5,4 prosent i Spekter-bedrifter utenom helseforetakene, 5,8 prosent i helseforetakene, 6,4 prosent for ansatte i staten og 5,6 prosent for ansatte i kommunene.

Utvalget anslår nå konsumprisveksten til 4,1 prosent fra 2023 til 2024, mot 5,5 prosent året før.

Anslaget er usikkert. I de siste månedene har kronekursen styrket seg, og terminprisene på kraft har gått ned.

Usikkerheten er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen, energiprisene og internasjonal prisvekst. Utvalget vil legge fram et nytt anslag for prisveksten 12. mars.

Lønnsoverhenget til 2024 er foreløpig beregnet til 1,6 prosent for industriarbeidere, 1,8 prosent for industrifunksjonærer og 1,7 prosent for industrien samlet i NHO-området.

For de største forhandlingsområdene varierer anslagene fra 1,5 til 2,5 prosent.

For lønnstakere under ett viser foreløpige tall fra nasjonalregnskapet at veksten i gjennomsnittlig årslønn fra 2022 til 2023 var 5,3 prosent.

Lønnstakere med en slik årslønn og lønnsvekst, har fått en nedgang i reallønn på 0,2 prosent fra 2022 til 2023, mens reallønn etter skatt falt med 0,4 prosent.

Reallønnsutviklingen etter skatt for de med gjennomsnittslønn innen de store forhandlingsområdene varierte mellom -1,4 og 0,5 prosent.