Kutter valg av sykehus

Regjeringen har nå fremmet forslag om å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg.

Det betyr at ordningen kan avvikles fra 1. januar 2023. Stortinget skal fastsette endelig tidspunkt.

– Ordningen med fritt behandlingsvalg har i liten grad oppnådd formålet om å få ned ventetidene eller gjort helsetjenesten mer effektiv.

Samtidig har den bidratt til å svekke de offentlige sykehusene, og derfor avvikler vi ordningen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– At vi avvikler ordningen som gir private aktører fri etableringsrett, betyr ikke at vi fjerner pasientenes rett til å velge behandlingsted.

Jeg vil derfor understreke at alle pasienter i spesialisthelsetjenesten fremdeles skal kunne velge mellom offentlige tilbud, og private tilbud som de regionale helseforetakene har anskaffet gjennom anbud og egne avtaler.

Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg innebærer at private virksomheter kan godkjennes av Helfo for å levere spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten.

Ordningen omfatter døgnbehandling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern (for voksne og barn og unge over 13 år), utvalgte somatiske tjenester, habilitering av barn med hjerneskade og utvalgte rehabiliteringstjenester.

Evalueringen som ble levert høsten 2021 viste at ordningen i liten grad oppfylte målene man hadde satt.

Den ga ikke kortere ventetider eller mer effektive sykehus. I tillegg har ordningen utviklet seg til å bli kostbar for sykehusene.

Utbetalte refusjoner til private fritt behandlingsvalg-leverandører økte fra 58 millioner kroner i 2016 til 515 millioner kroner i 2021. Utgiftene ligger an til å øke ytterligere i 2022.