Krav til elsparkesykler

Strengere regler for elsparkesykler trer i kraft fra 15. juni i år.

Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.

Aldersgrense settes til 12 år og det blir påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.

Slike små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».

I tillegg vil små elektriske kjøretøy omfattes av bilansvarsloven, og må ha ansvarsforsikring.

Denne endringen vil gjelde fra 1. september 2022 for utleide kjøretøy og fra 1. januar 2023 for privateide kjøretøy.

– Jeg er glad for at vi nå endelig får disse regelendringene på plass, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

– Vi har i for lang tid sett et uakseptabelt høyt antall alvorlige skader ved bruk av elsparkesykler, mange knyttet til ruspåvirket kjøring.

Jeg håper at vi ved å stramme ytterligere inn i regelverket, vil se færre både skader og konflikter denne sommeren, sier samferdselsministeren.

Det vil også gjøres enkelte andre endringer. Det fastsettes særlige trafikkregler og skiltregler for liten elektriske motorvogn.

Med unntak for reglene som nevnt over vil de i hovedsak være tilsvarende de som i dag gjelder for sykkel.