Helsesjef slutter

Styrelederen i Nordlandssykehuset går av.

Helse Nord RHF ble 29. oktober orientert om at Mari Trommald, styreleder i Nordlandssykehuset HF, har fått ny jobb og vil trekke seg med umiddelbar virkning.

Trommald går inn i stilling som leder for avdeling for Helse og Velferd i Kommunenes Sentralforbund (KS), med virkning fra 1.1.2024.

Stillingen innebærer ansvar for interessepolitisk arbeid for helse og omsorgsområdet i KS, i tillegg til det sosiale området og integreringspolitikk, herunder å ivareta kommune og fylkeskommunenes interesser i spørsmål som gjelder regulering, organisering og finansiering av disse tjenesteområdene.

For å utelukke potensielle rollekonflikter mellom ny rolle i KS og som styreleder i Nordlandssykehuset HF, velger Trommald å fratre med umiddelbar virkning.

Styret i Helse Nord RHF tar sikte på oppnevning av nye styrer for perioden 2024-2026, i foretaksmøte 7.2.2024. I mellomtiden vil nestleder Trine Karlsen tre inn som styreleder f.o.m. 30.10.2023.

Trine Karlsen er professor ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet, og har vært en del av styret i Nordlandssykehuset siden mars 2018.

Hun kjenner helseforetaket godt, og vi er glade for at hun påtar seg ansvaret.