Vil sjekke habilitet på nytt

Et nytt flertall i styringen av Sortland av ønsker full gjennomgang av alle saker der kommunen har inngått avtaler med Holmøy-konsernet de to siste årene. Kun AP motsetter seg dette.

Sortlands nye formannskap i møtet fredag (foto: videoklipp).

Sortlands nye ordfører, Grete Ellingsen (H), bad fredag om en gjennomgang av alle saker fra april 2021 og frem til i dag, mellom kommunen og Holmøy-konsernet.

En del avtaler har vært holdt hemmelige inntil nylig, der kun tidligere ordfører har kjent innholdet.

Ellingsen fikk full støtte fra Høyres gruppe, samt FrP og SP sine medlemmer i formannskapet.

AP stemte imot og tidligere varaordfører Tove Mette Bjørkmo (AP) reagerte kraftig på forslaget.

– Hva er poenget? Hva vil vi med dette vedtaket, spurte Bjørkmo.

Ordfører Ellingsen fikk imidlertid støtte fra 7 av 9 i formannskapet og det betyr at kommunen nå vil be et utenforstående advokatfirma se på flere saker en gang til.

I hovedsak gjelder dette avtalen omkring aksjekjøpet i Vesterålskraft (VK), der Sortland kommune (SK) lånte pengene fra Holmøy-konsernet og nå skylder ca 140 millioner.

Men vedtaket åpner også for å se på andre forhold, og nærliggende her er avtalene omkring vannverkene.

Holmøy har som kjent fått en spesiell avtale for Lilandsvannet, som gjør at ny dam ved Storvannet ikke vil bli bygget.

Konkret sier vedtaket at man ber kommunedirektøren legge frem forslag til strategi for kommunene fremtidig eierskap i Vesterålskraft.

Dette på bakgrunn av de kapitalbehov VK har meddelt at de står overfor de nærmeste årene.

Ny strategi må også vise til langsiktig løsning for drift og finansiering av Vesterålen Energi AS (VE), som kontrollerer 18% av aksjene på vegne av kommunen.

Det er dette selskapet som har lånt penger hos Holmøy, ved en avtale som forrige ordfører (Karl Erling Nordlund, SP) forhandlet frem.

Formannskapet skal styre for prosessen med ny strategi, men endelig forslag skal også opp i kommunestyret.

I vedtaket nå ber man om «en evaluering av prosessen i Sortland kommune vedrørende VK fra april 2021 og frem til i dag».

Evalueringen skal inneholde vurdering av de avtaler og disposisjoner som er gjort av SK, vedørende VK og VE, og om dette er gjort innenfor de fullmaktene som er gitt av kommunestyret.

Formannskapet ber også om en ny vurdering av habilitet i alle saker mellom Holmøy-konsernet og kommunen fra og med 2021 og frem til dags dato.

Tove Mette Bjørkmo sa i debatten at AP ble glad når aksjeflertallet i kraftlaget ble bekreftet.

Også hos SP var man svært fornøyd, etter en lang og tøff prosess.

– Vi støtter ikke det fremlagte forslaget og stiller oss undrende til at vi skal utarbeide en slik strategi.

Hva er poenget? Hvem har denne kompetansen? spurte Bjørkmo, som mente styret i VK er riktig instans.

– Jeg har store utfordringer med å forstå hva er det man vil med dette vedtaket?

Jeg skjønner heller ikke spørsmålet omkring habilitet.

Skal det stilles slike krav om habilitet til alle private bedrifter kommunen samhandler med, fortsatte Tove Mette Bjørkmo.

– Vi skal være stolt og glad for at vi har en slik stor hjørnesteinsbedrift i vår kommune som bidrar mye.

Å stille et slikt forslag kan vi ikke støtte, slo Bjørkmo fast, men fikk altså ikke gehør hos de andre partiene.

Grete Ellingsen påpekte at forslaget om eierstrategi er viktig og skal videre for endelig vedtak i kommunestyret.

– Når det gjelder habilitet, så er det ingen som har tatt stilling til habilitet, sa ordføreren.

– Men det er greit å se på dette samlet sett for å rydde av veien eventuelle spørsmål.

Om vi som kommune er habil, så er alt veldig greit. I motsatt fall må vi finne ut hvordan vi skal håndtere det.

Så det er snakk om å få dette ryddet av veien og se hvordan vi står, slo Ellingsen fast.

Kommunedirektør Rita Johnsen opplyste at her må man kjøpe tjeneste hos eksterne advokater.

Beate Bø Nilsen (H) påpekte at kommunen nå er ansvarlig for en gjeld på over 140 millioner som forfaller ved årsskiftet.

– Vi sitter med ansvaret her. Vi må ha en bevisst holdning til hva vi ønsker med selskapet.

Privat næringslivet endrer regelmessig målet med sine eierskap og det må vi også kunne gjøre, påpekte Bø Nilsen.

Roar Wessel Olsen (H) sa seg glad for at man får opp denne saken.

– Dette handler om å ha kontroll på selskapet og prosessene.

Det er først nå vi er blitt kjent med avtalen der store penger er brukt.

Derfor er det helt naturlig at vi forsøker å få oversikt og en forankring i kommunestyret, sa Wessel Olsen.

Forslaget fra ordfører ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer, der kun AP stemte imot.

Har du kommentarer om denne artikkelen kan du sende epost til Vesterålnytt via red@vny.no.