Gratis hall for barn

Sortlands politikere lovet langt på vei fortsatt gratis hall-trening for barn og unge i kommende periode, da man diskuterte budsjett og økonomiplan i dag. Da viderefører man dagens ordning.

Politikerne slo dessuten fast at man ikke ønsker å kutte penger som gis til Frivilligsentralen. Man vil heller ikke spare inn på beredskapen for Brannvesenet, der det lå på bordet et forslag om samvakt med Hadsel.

Etter valget er det delvis ny sammensetting av formannskap og kommunestyre i Sortland, men flertallet består av SP, AP, SV og Rødt, som ofte fremmer felles forslag til budsjett og mer langsiktige planer.

Dette skjedde også denne gang i formannskapet, der partiene la frem flere forslag som korrigerer kutt og endringer som kommunedirektøren hadde skissert. Endelige vedtak om budsjettet kommer først i kommunestyret litt senere.

Et av forslagene fra flertallsgruppa lyder: Kommunestyret forutsetter at «Handlingsplan for iverksetting av fremtidig skolestruktur» skal fremmes for kommunestyret innen 1. mars 2020. Arbeidet med «Ny svømme- og idrettshallstruktur» videreføres som planlagt og sees i sammenheng også med skolestruktur. Dette gjelder i tillegg spørsmålet om videreføring av Maurnesbassenget.

Handlingsplanen skal følge opp vedtak om nye skolebygg, vurdere utvidelse eller tilbygg til dagens anlegg og behovet for vedlikehold og oppgradering av eksisterende anlegg som foreslås videreføres i planperioden. Kommunestyret vil etter vedtak av ”Handlingsplan for iverksetting av fremtidig skolestruktur» og utredning «Ny svømme- og idrettshallstruktur» regulere gjeldende budsjett- og økonomiplan i samsvar med vedtakene.

Andre forslag ble også vedtatt i formannskapet, der flertallet ønsket å sette sitt preg på budsjettet for Sortland: Kommunestyret ber kommunedirektøren legge ut nytt anbud på innkjøp av strøm så snart som mulig, og at kommunedirektøren jobber videre med prosjekt fiber/bredbandsutbygging for Indre Eidsfjord med sikte på igangsetting i løpet av 2021.

Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere formannskapet om framdrift i planene for helsehus i løpet av februar 2020. Løsningen med midlertidig legekontor i rådhus 2 er vedtatt med forutsetning om at utredning om plassering av helsehus skulle starte i 2019, og at vedtak i den sammenheng skulle følges opp av videre arbeid for realisering med innflytting innen 2024.

Forslagene blir nå finpusset og lagt frem for avstemming når alle lokalpolitikerne samles i kommunestyret før jul, slik at det blir klubbet igjennom et budsjett og en økonomiplan som har bred støtte hos flertallet.