Flere unge uten jobb

Fra 2022 til 2023 ble det 11.000 flere arbeidsledige i Norge. Omtrent halvparten av de nye ledige var under 25 år.

Ifølge SSB-statistikken (AKU) utgjorde de 107.000 arbeidsledige 3,6 prosent av arbeidsstyrken i 2023, som var opp 0,4 prosentpoeng fra året før.

Det var økning i ledigheten blant begge kjønn.

Økningen var sterkest blant dem i alderen 15–24 år, men ledigheten økte også blant personer i alderen 25–54 år.

Økningen blant de yngste henger sammen med et økt tilbud på arbeidskraft fra denne gruppen, mens økningen blant de i alderen 25–54 år henger sammen med svak sysselsettingsvekst.

— Økningen i ledigheten siste år har i stor grad kommet blant unge i alderen 15–24 år, som følge av at flere i denne gruppen forsøkte å få seg jobb.

Vi har også hatt økning i ledigheten blant personer 25–54 år, men i denne gruppen er det heller svak sysselsettingsvekst som forklarer økningen, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk i Statistisk sentralbyrå.

Sysselsettingsveksten fra 2022 til 2023 har vært svakere enn befolkningsveksten for dem i alderen 25–54 år.

Kombinert med et nokså stabilt tilbud på arbeidskraft har dette gitt høyere arbeidsledighet i denne gruppen.

Mange av de arbeidsledige i alderen 15–24 år er under utdanning og prøver å få seg en deltidsjobb ved siden av skole eller studier.

Også enkelte av de andre arbeidsledige ser etter deltidsjobb.

Dette gjenspeiles i at de 107.000 arbeidsledige i 2023 samlet sett ønsket å jobbe det som tilsvarer 77.000 heltidsstillinger.