225 millioner til reindrift

Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) har i dag blitt enige om ny reindriftsavtale for 2024/2025.

Den inngåtte avtalen har en ramme på 225 mill. kroner.

Dette er en økning på 25 mill. kroner fra inneværende avtale, og utgjør en prosentvis økning på 12,5 prosent.

Siden reindriftsavtalen ble etablert har det ikke vært tilsvarende økning av rammen, og understreker at regjeringen legger til rette for å styrke rammevilkårene for reindriftsnæringen.

– Det er svært gledelig at vi har blitt enige med NRL om en avtale for 2024/2025.

Jeg opplever NRL som en krevende, men konstruktiv forhandlingspart.

Det er ingen tvil om at den viljen NRL viser til å finne løsninger også i disse forhandlingene er noe som kommer hele næringen til gode, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Hovedprioriteringene i Reindriftsavtalen 2024/2025 er direkte tilskudd, ivaretakelse av reindriftens arealer, klimatilpasning, og beredskap.

Hovedprioriteringene styrker rammevilkårene for de reineierne som har reindrift som hovedvirksomhet.

De direkte tilskuddene øker med 16,55 mill. kroner.

Produksjonstilskuddet og kalveslaktetilskuddet er særlig prioritert.

En prioritering av de direkte tilskuddsordningene støtter opp om de reineierne som har målsetting om økt produksjon og verdiskaping.

Samtidig gir en prioritering av de etablerte direkte tilskuddene den nødvendige stabilitet og forutsigbarhet om ordningene over reindriftsavtalen.