Flere på avklaring

I mars 2023 var det 6 581 personer i Nordland som mottok arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette utgjør 4,4 prosent av befolkningen (18-66 år).

Sammenliknet med samme måned i fjor har det blitt 500 flere mottakere av AAP, noe som tilsvarer en økning på 8,2 prosent.

– Økningen i antall personer som mottar arbeidsavklaringspenger kan ha sammenheng både med koronapandemien og endringene i regelverket i folketrygdloven, sier Petter Bugge Richardsen, avdelingsdirektør ved NAV Nordland.

– Regelverksendringen i 2022 har ført til at brukere som tidligere har nådd maksgrensen for hvor lenge man kan motta ytelsen nå vil kunne søke om en ny periode. Dette påvirker antall mottakere av ytelsen.

Den vanligste medisinske årsaken til nedsatt arbeidsevne blant personer som mottar arbeidsavklaringspenger er psykiske lidelser.

Ved utgangen av mars 2023 hadde 39,7 prosent en eller annen form for psykisk lidelse.

Etter psykiske lidelser kommer muskel- og skjelettlidelser som 33 prosent av alle AAP-mottakere er diagnostisert med.

Blant unge under 30 år har antall AAP-mottakere økt med 7,3 prosent det siste året, fra 1 424 i mars 2022 til 1 528 unge mottakere i mars 2023.

Dette utgjør 4,5 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen.

Spesielt ser vi en høy andel unge AAP-mottakere i Vesterålen, der Sortland kommune har fylkets høyeste andel med 9,3 prosent av befolkningen i aldersgruppen som mottakere av arbeidsavklaringspenger.

– Det er en samfunnsutfordring for Nordland at så mange unge er utenfor arbeidslivet på grunn av helseutfordringer, sier Richardsen.

Totalt var det 9 276 personer registrert med nedsatt arbeidsevne i Nordland ved utgangen av mars 2023.

Dette er 311 flere sammenlignet med mars 2022, som utgjør en økning på 5,7 prosent.

Personer med nedsatt arbeidsevne utgjør ved utgangen av mars 6,3 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år.

I aldersgruppen under 30 år holder det seg på samme nivå som for ett år siden med 6,6 prosent som er registrert med nedsatt arbeidsevne hos NAV.