Vil satse på havvind

Havvind er et satsingsfelt for regjeringen fremover. Det betyr utplassering av mange vindmøller, som en del av «det grønne skiftet». Fra fiskerne blir ikke dette applaudert uten videre.

Statsminister Jonas Gahr Støre sammen med næringsminister Jan Christian Vestre (t.v.) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (t.v.) (foto: Yngve Angvik, Nærings- og fiskeridepartementet).

Gjennom et grønt industriløft skal Norge skape jobber, øke eksporten og bidra til å kutte klimagassutslipp. Havvind er et område som skal utvikles.

Fra fiskerinæringen er mange spent på hvordan dette skal skje uten å komme i konflikt med gyte- og fiskeplasser langs kysten.

Søndag fortalte regjeringen om arbeidet med et veikart for å realisere store prosjekter innenfor hydrogen, havvind, CO2-håndtering, batterier, skog- og trenæring, og andre grønne prosjekter i fastlandsindustrien.

– Vi skal skape lønnsomme og attraktive jobber i hele landet, øke de grønne investeringene, styrke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp.

Norge har store muligheter for å skape verdier i årene fremover. Vi har en sterk industri som står seg godt i konkurransen med andre land.

Regjeringens mål er at Norge skal være en grønn industriell drivkraft også i fremtiden, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Vi må tenke stort, vi må komme i gang raskt og vi må gjøre det som er mest effektivt. Vi har verdens beste fagarbeidere, ingeniører og leverandørindustri.

Med den kompetansen og tilgang til ren kraft har vi store muligheter til å bli en grønn industrigigant.

Nå legger vi løpet for hvordan staten i tett samarbeid med næringslivet skal få fart på nye, grønne industriprosjekter.

Det handler om å gå fra ord til handling, og legge en offensiv, nasjonal plan, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Statsministeren har gitt næringsministeren jobben med å lede arbeidet.

Et veikart med konkrete mål for å styrke grønn industri vil kreve samarbeid på tvers av en rekke departementer og fra partene i arbeidslivet, industrien, akademia og virkemiddelapparatet.

– Norge har en stolt industrihistorie og er svært godt posisjonert for å bygge ny og grønn industri på skuldrene av allerede eksisterende industri og flinke arbeidsfolk.

Staten er klar til å bruke hele verktøykassen for å bidra til nye arbeidsplasser i hele landet, bygd på norske ressurser.

Det er et mål å øke investeringene i fastlandsindustrien, og vi ønsker å gjøre det i et enda større tempo. Denne planen vil bidra til å gjøre Norge til et mer attraktivt land å investere i, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

I arbeidet med veikartet skal vi se ulike virkemidler, rammevilkår og politikkområder i sammenheng.

Målet er å få mobilisert mest mulig privat kapital til et grønt industriløft.

Regjeringen tar sikte på å legge frem veikartet i løpet av våren 2022.