Vedlikehold av bruer

Nå starter et stort vedlikeholdsarbeid på Tjeldsundbrua og Gimsøystraumbrua på E10. Det blir nedsatt fart, innsnevring av veibanen og lysregulering mens arbeidet pågår.

Tjeldsundbrua er ei av bruene som skal vedlikeholdes i sommer (foto: Malin Mathisen, Statens vegvesen).

Langs veiene i Vesterålen pågår det arbeid nå ved Roksøy, ved Risøyhamn og ved Alsvåg. Dessuten på Skjæfjordeidet og på Frøskelandsfjellet.

Denne uka startet dessuten vedlikeholdsarbeidet på Gimsøystraumbrua i Lofoten. I løpet av de neste ukene starter også anleggsarbeidet på Tjeldsundbrua som knytter Hinnøya til fastlandet.

Arbeidet som utføres er av en sånn karakter at det må gjøres i sommerhalvåret. Det vil pågå hele døgnet fram til i oktober.

Det blir nedsatt fart, innsnevring av veibanen og lysregulering mens arbeidet pågår. Det kan bli kortvarig stenging av trafikken. Dette vil så langt som mulig bli lagt til tidspunkt på døgnet med lav trafikk.

Begge bruene er svært vindutsatt. Entreprenøren vil derfor ta hensyn til værforholdene, og unngå trafikkregulering som kan gi kødannelser på bruene ved sterk sidevind.

Det blir montert stillas under begge bruene. Stillaset vil redusere seilingshøyden med 3 meter.

Statens vegvesen ber trafikantene om å ta hensyn til arbeidet på bruene.

– Ved å gjøre rett vedlikehold til rett tid forlenger vi bruenes levetid med rundt 30 år. Lar vi bruene forfalle, må vi bygge nytt. Det er naturligvis mye dyrere, og dårlig samfunnsøkonomi.

Nå tar vi vare på samfunnsverdiene, og håper sjåførene tar det med ro, sier prosjektleder for begge brurehabiliteringene, Roy Antonsen i Statens vegvesen.

Det er satt av til sammen 56 millioner kroner eks mva til vedlikeholdet av Gimsøystraumbrua og Tjeldsundbrua.

Brua over Gimsøystraumen i Vågan i Lofoten er bygd i særlig værutsatte omgivelser. Den er svært eksponert for blant annet sjøvann, salt-tåke, vind og nedbør.

Siden brua ble oppført tidlig på 80-tallet har salter fra sjøvannet trengt inn i betongen og forårsaket armeringskorrosjon med påfølgende betongskader.

– Skadene på Gimsøystraumen bru skal utbedres ved at det installeres et anlegg for katodisk beskyttelse på brua. I korte trekk vil dette anlegget stoppe pågående korrosjon og hindre videre skadeutvikling.

Ca. 11 000 kvadratmeter med betongoverflate skal rehabiliteres. Deler av brua ble rehabilitert for 10 år siden, og nå skal resten av arbeidet gjøres, sier sjefsingeniør Roy Antonsen.

Arbeidet som må gjøres er avhengig av værforholdene. Det skal pågå over tre sommersesonger og forventes ferdigstilt høsten 2023.

I store deler av anleggstiden vil kjørebanen være innsnevret til ett kjørefelt med lysregulert kjøreretning. Det kan bli nødvendig med kortvarig stenging av trafikken. Dette vil så langt som mulig bli lagt til gunstige tidspunkt på døgnet med hensyn til trafikkavvikling.

Arbeidene skal utføres av Consolvo AS på oppdrag for Statens vegvesen. Kontakten for rehabiliteringsarbeidene er på 41 millioner kroner eks. mva.

Vegnettet i nord er i ferd med å oppskrives med tanke på bæreevne, fra 50- til 60-tonns vogntog. I denne forbindelse skal Tjeldsundbrua forsterkes i hele hovedspennet.

– Arbeidene skal utføres i stål-fagverket under kjørebanen ved å etablere forsterkningsstål og skjøtelasker. I tillegg skal nagleforbindelser og skrudde forbindelser skiftes ut.

Samtidig skal fagverket i både hoved- og sidespenn på brua få nytt overflate- og malingsbelegg, sier Roy Antonsen i Statens vegvesen.

Det skal leveres og monteres ca. 19 tonn forsterkningsstål til Tjeldsundsbrua. I tillegg kommer 6066 nye skruer i fagverket. Totalt skal 9100 kvadratmeter ståloverflate overflatebehandles.

For å gjennomføre disse tiltakene er det nødvendig å montere stillas under brua. Stillaset vil bli fullstendig innkledd av hensyn til sikkerhet og miljø for anleggsarbeiderne, og for å samle opp rester av gammelt malingsbelegg slik at dette ikke spres i naturen.

Arbeidet planlegges fordelt på to sommersesonger, med avslutning høsten 2022.

I deler av byggetiden vil kjørebanen være innsnevret til ett kjørefelt med lysregulert kjøreretning. På Tjeldsundbrua vil man forsøke å unngå arbeid som krever trafikkregulering i rushtrafikken om morgenen og ettermiddagen.

Det kan bli nødvendig med kortvarig stenging av trafikken. Dette vil så langt som mulig bli lagt til gunstige tidspunkt på døgnet med hensyn til trafikkavvikling. Ellers skal trafikken gå som normalt.

Arbeidene skal utføres av Consolvo AS på oppdrag for Statens vegvesen. Kontakten for rehabiliteringsarbeidene er på 15 millioner kroner eks mva.