Usikker tilstand på bru

Om få år må det trolig gjøres omfattende vedlikehold av Sortlandsbrua. Et alternativ kan faktisk være å bygge ei helt ny bru, alt etter hvilke kostnader som uansett vil påløpe.

Sortlandsbrua er snart 50 år og vil trolig trenge et kraftig vedlikehold av pilarene – eller en helt ny bru (arkivfoto).

Statnett eier en viktig høyspent strømkabel som krysser sundet fra Hinnøya til Langøya. Kabelen ligger nå i et av fortauene på Sortlandsbrua.

Med bakgrunn i tilstand og levetid på høyspentkabelen, planlegger Statnett å fornye denne snart.

Statnett har nylig varslet Sortland kommune, i forbindelse med planene for Selnes næringsområde. Sjøkabelen trenger en ny trasé opp på Selnes.

Statnett påpeker at det enkleste nok er å bruke samme løsning for den nye kabelen, via et fortau på brua, men man er blitt usikker på status for Sortlandsbrua.

Statens Vegvesen påpeker at det er mulig at de snart må gjøre noe med brua, med bakgrunn i tilstand og levetid. Brua er snart 50 år.

Det er ennå ikke gjennomført en konkret tilstandsanalyse, og derfor kan ikke Vegvesenet si om det er behov for mindre eller større vedlikeholdsarbeid på brupilarene.

Herunder nevnes faktisk muligheten for eventuell bygging av ny bru, i stedet for en omfattende reparasjon.

Statnett ønsker å sikre en alternativ løsning, der det er mulig å krysse Sortlandssundet med sjøkabel.

Det er seniorrådgiver Lars Erik Vindfallet Lauritsen i Statnett som skriver dette i brevet til Sortland kommune.

For Statnett er risikoen for stor til en kan basere løsningsvalget ene og alene på å legge nye kabler i Sortlandsbrua.

Dette tatt i betraktning at Statnett kan bli pålagt å fjerne kablene få år etter legging, dersom Statens vegvesen må gjøre større tiltak på brufundamentene.

Kristian Lauknes i Statens vegvesen sier i en kommentar til Vesterålnytt at det er planlagt en hovedinspeksjon av Sortlandsbrua i 2023.

Allerede i 1982 ble det oppdaget betydelig korrosjon nede på pilarene. En omfattende reparasjon ble gjort i 1990 og katodisk beskyttelse ble installert på nederste del av 18 av de 20 pilarene.

Denne beskyttelsen er gjort ved å legge inn et strømførende nett, som skal stanse rustangrep på armeringsjernet i brupilarene.

En slik katodisk beskyttelse er forventet å vare i 30 år. Klorider er trukket ut av betongen og ledet over i reparasjonsbetongen, men de er ikke forsvunnet.

En kontroll i 2018 viste at beskyttelsen fortsatt fungerer, men det er uviss tilstand på armeringen og hvor lenge beskyttelsen vil holde.

Statens vegvesen vil ellers i sommer kontrollere 100 bruer over hele landet, men ingen i Vesterålen. Sortlandsbrua kommer trolig først om et par år.