To klasser forduftet

Hva skjedde i Sortland i år 2000? Nå mangler det 134 tenåringer, etter at foreldrene sluttet å lage barn i flere år. Dette slår nå ut på elevtallet både ved ungdomsskolen og videregående.

Klokkene og PCene stoppet ikke ved årtusenskiftet, men Sortlands damer tok en lang pause i sexlivet fra år 2000. Det «mangler» i alle fall 64 barn fra denne perioden, som skulle begynt på ungdomsskolen nå. Et par hele klasser er dermed forduftet.

Fødselstallet i Sortland sank markant etter år 2000 og aldersgruppa 0-5 år ble redusert fra 816 til 660 barn i 2008. Det utgjør en «manko» på 156 barn. Siden har aldersgruppa igjen økt litt og utgjorde til sammen 698 barn ved inngangen til 2016. Nå er det 1.061 tenåringer i Sortland, men om 3 år er det bare 927. Det «mangler» dermed 134 barn som skulle vært født i Sortland like etter år 2000, om folketallet skulle vært stabilt.

Fra år 2003 til 2006 ble det 100 færre småbarn i Sortland. Det sank dermed fra 800 til 700 på bare 3 år.

Dette fenomenet har nok sammenheng med at unge damer er flyttet fra Sortland. I aldersgruppen mellom 20 og 44 år er det nå betydelig overvekt av menn, og dermed blir det også færre fødsler enn tidligere. Dette kan forsterke seg når dagens ungdomskull vokser til. Her er det jo allerede en kraftig nedgang i det samlede antallet og dermed vil det også bli langt færre unge kvinner i Sortland i årene fremover.

Dette er noen av de bakgrunnsfakta som nå legges frem, når det åpnes for debatt om skolestruktur. Hvor skal skolene ligge i Sortland i fremtiden og hvor er det elever nok for å fylle opp klassene? Disse spørsmålene må man finne svar på og bestemme om det skal legges ned noen skoler. Det blir uansett store endringer i befolkningen de kommende årene. Utkastet til kommunedelplan for skolestruktur i Sortland legges ut til høring frem til 28. april, før man skal begynne å trekke konklusjoner.

Utslaget kommer altså først ved Sortland ungdomsskole, der elevtallet vil synke fra 438 til 374 på de neste 3 årene. Det tilsvarer altså to hele klasser som «fordufter». Dette blir et kraftig innspill i diskusjonen om ungdomstrinnet ved Holmstad skole. Skal alle ungdommene samles i sentrum for å motvirke nedgangen?

Samtidig synker elevtallet på videregående fra 623 til 553. Her «fordufter» det altså 70 elever. Sortland vil oppleve et lavmål i 2020 på tenåringer, før denne aldersgruppen igjen vil stige litt. Om man kommer tilbake til gamle høyder igjen er uvisst og prognosene sier at dette neppe skjer før kanskje i 2040.

På barneskolen ser det imidlertid bedre ut. Her er det 870 barn i alderen 6 til 12 år, og dette øker jevnt de nærmeste årene slik at det er 941 i år 2020. Også i gruppen 0-5 år blir det litt økning, om enn ikke mye. I dag er det 698 barn i barnehagealder, mens det vil være 710 i år 2020.

Det er også betydelige utslag i de enkelte skolekretsene. Holmstad, Maurnes og Sigerfjord har hatt synkende folketall de senere år, mens byen har vokst. Sortland kommune har 8 grunnskoler som gir grunnskoletilbud til ca 1.250 barn kommende skoleår. I tillegg har kommunen en privat grunnskole som gir grunnskoletilbud til ca 45 barn kommende skoleår. Skolene har i tillegg SFO-tilbud der det er påkrevd.

Aldersgruppen som øker i Sortland nå er pensjonistene, mellom 67 og 79 år. Det er nå 1.077 personer i den gruppen og det vil være 1.253 i år 2020. Denne gruppen produserer ikke noen barn og er lite aktive i yrkeslivet. Dermed vil Sortland får en mer forgubbet befolkning om få år og dette vil gi utslag på flere områder.