The Whale får disp

Dispensasjonen er nå klar for prosjektet «The Whale» på Andenes, slik at ikke et mindre kulturminne skal stanse realiseringa. Fylket bidrar nå også slik at kostnadene kuttes betydelig.

The Whale illustrert av MIR, Bergen, etter ide fra Dorte Mandrup, København.

Fylkesråd for kultur, klima og miljø Kirsti Saxi har besluttet at søknaden fra The Whale om å få dispensasjon fra kulturminneloven innvilges. Dette betyr at arbeidet med The Whale kan fortsette framover.

Fylkesråden sier at utbyggingen berører en større del automatisk fredete gårdshaugen på Andenes, og en vesentlig del av denne vil gjennom utbyggingen gå tapt. Gårdshaugen er et kulturminne som har en stor vitenskapelig verdi, sannsynligvis knyttet til den tidligste bosetningen i Andenes.

Fylkesråden mener at det er beklagelig at kulturminner går tapt som følge av utbygging, men at konsekvensene må avveies i forhold til tiltakets intensjon og samfunnsmessige betydning.

Det har derfor vært viktig å få grundig vurdert om det i dette tilfellet kan gis dispensasjon fra kulturminneloven slik at utbyggingen kan gjennomføres. Som en del av saken har vi derfor innhentet råd fra Norges arktiske universitetsmuseum, og de har anbefalt at det i dette tilfellet gis dispensasjon fra kulturminneloven.

Samlet sett har fylkesråden konkludert med at prosjektet har så stor samfunnsmessig betydning at det kan gis dispensasjon fra kulturminneloven. Samtidig er det viktig å sikre mest mulig kunnskap om kulturminnene gjennom arkeologiske undersøkelser, og det er derfor blitt satt vilkår om dette.

Arbeidet med prosjektet har vært preget av gjensidig forståelse for de ulike interessene som er i saken, og en konstruktiv dialog mellom utbygger, Andøy kommune og fylkeskommunen. Dette har medført at planene er bearbeidet, slik at tapet av fredede kulturminner er redusert.

Dette betyr også at omkostningene for de arkeologiske undersøkelsene som må gjennomføres før utbyggingen kan starte, er kraftig redusert. Disse var tidligere beregnet til omtrent 23 millioner kroner.

Det er viktig å understreke at det er Riksantikvaren som, på et senere tidspunkt, vil fastsette omfang og endelig budsjett for de arkeologiske undersøkelsene, men fylkesråden forventer at kostnaden nå er redusert med minst 10 millioner kroner.

Fylkesråd Kirsti Saxi avslutter med å si at hun er glad for at fylkeskommunen i denne saken kunne imøtekomme tiltakshavers ønske, og håper at dette betyr at arbeidet med The Whale er kommet et langt skritt videre.