Svært få uten jobb

Ved utgangen av desember er det «bare» 1.503 helt ledige arbeidssøkere i Nordland. Dette utgjør 1,2 prosent av arbeidsstyrken, mens det i landets ellers er ledighet på 1,6 %.

Også i Vesterålen er det få personer helt uten jobb (arkivfoto).

I tillegg er det 875 delvis ledige og 333 arbeidssøkere på tiltak i Nordland. Dermed er det totalt 2.711 som gjerne vil ha en ny jobb.

Det er færre arbeidssøkere enn samme måned i fjor, med en nedgang på vel 30 prosent.

2022 ble et nytt rekordår for arbeidsmarkedet i Nordland.

Etterspørselen etter arbeidskraft har vært rekordhøy, og det har vært formidlet flere til arbeid enn noen gang tidligere.

Antall arbeidsledige har aldri vært lavere, med et gjennomsnitt på 1,4 prosent helt ledige per måned dette året.

– Arbeidsledigheten har vært historisk lav i 2022, men vi forventer noe økning fremover, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes.

– Det er den høye prisveksten, økt rente og svakere etterspørsel fra utlandet som vil bidra til økning i ledigheten.

Men selv om vi forventer stigning vil ledigheten fortsatt være lav i et historisk perspektiv.

Unge under 30 år og innvandrere fra land utenfor EØS er prioriterte grupper hos NAV.

For begge disse gruppene har det vært markert nedgang i antall arbeidssøkere fra samme måned i fjor.

Ved utgangen av desember 2022 er det registrert 789 arbeidssøkere under 30 år. Dette er en nedgang på 29 prosent fra desember i fjor.

For arbeidssøkere med bakgrunn fra land utenfor EØS er antall arbeidssøkere redusert med 26 prosent til 586 arbeidssøkere.

Det er registrert 461 nye arbeidssøkere i løpet av desember. Over 40 prosent av disse oppgir at de er permittert eller kommer til å bli det.

Flest nyregistrerte arbeidssøkere kommer fra industrien (89), som blant annet skyldes permitteringer fra fiskeindustrien.

Deretter følger bygg- og anleggsvirksomhet og varehandel (47 på begge).

I desember var det utlyst 1 150 ledige stillinger i Nordland. Det er 752 færre stillinger enn i november, men hele 411 flere enn samme måned i fjor.

30 prosent av de utlyste stillinger er innen helse, pleie og omsorg. Deretter kommer reiseliv og transport, og undervisning.

I 2022 ble det utlyst over 28.000 ledige stillinger i Nordland, som er en økning på hele 20 prosent fra året før.

11 av fylkets kommuner har 1,0 prosent helt ledige eller lavere. Lavest ledighet er det i Hattfjelldal kommune, mens Værøy har fylkets høyeste ledighet.

Landet som helhet har en ledighet på 1,6 prosent helt ledige.

Nordland har sammen med Trøndelag lavest ledighet av fylkene med 1,2 prosent helt ledige.