Søppelbål anmeldt

-Brenning av avfall er ikke tillatt, slår Sortland kommune fast, og har nettopp levert anmeldelse til politiet for en innbygger som ble observert av kommunens folk med full fyr i fjæra.

Dette bålet er brudd på loven, fastslå Sortland kommune, og har levert anmeldelse til politiet (foto: Sortland kommune).

Sortland kommune er lokal forurensningsmyndighet, og skal dermed påse at det ikke skjer forsøpling og forurensing innenfor kommunens grenser. En av kommunens ansatte, sammen med brannsjef Ståle Rasmussen, dro ut etter tips om brenning av rivingsavfall dagen før 17. mai.

Bålbrenningen fant sted tirsdag 16. mai midt på lyse formiddagen. Da kommunens ansatte og brannvesenets vaktleder kom til stedet var grunneier selv i fjæra og hadde satt fyr på en del rivingsmaterialer, samtidig som et helt bilhengerlass med materialer var klar for brenning.

Grunneier ble bedt om å slokke bålet og det ble gjort ved hjelp av sjøvann. Grunneier ble deretter bedt om å frakte avfallet til godkjent avfallsmottak og levere kvittering til kommunens servicetorg innen et par dager. Kvittering er så langt ikke mottatt hos kommunen.

Arealet i fjæra bar preg av at det var brent bål tidligere også, i tillegg til at området var forsøplet med metallskrap, flasker, glass, et knust toalett og annet.

-Brenning av avfall er ikke tillatt og Sortland kommune, som forurensningsmyndighet, vil med dette anmelde saken og anmoder Politiet om å ta saken til behandling med sikte på straffeforfølgelse av gjerningspersonen, skriver saksbehandler Raina Kristensen i kommunens anmeldelse til lensmannen i Sortland.

Dette er fjerde anmeldelse som kommunen sender. I april fikk kommunen informasjon fra Sortland lensmannskontor angående brenning av avfall i forbrenningsovn, laget av oljefat, i nærheten av Sortland by. Heller ikke dette er tillatt og saken er blitt anmeldt.

Før jul var det også et par saker som endte med anmeldelse og dermed er Sortland kommune i ferd med å innføre en betydelig strengere praksis enn tidligere. Utenfor tettbygd strøk har det nærmest vært vanlig at folk har tent et lite blå i fjæresteinene, for å kvitte seg med trevirke og annet brennbart avfall. Slike små bål har ikke medført reaksjoner verken fra politi eller kommunen som overvåker forurensning.

Nå vil kommunen ikke se gjennom fingrene lenger med dette. Heretter kan man altså vente seg en anmeldelse om det blir observert og meldt fra om bålbrenning, der det er rivingsavfall eller annet som egentlig skulle vært kjørt til Reno-Vest for behandling og kildesortering. Reaksjonen på vil trolig bli bot, alt etter forholdets omfang.