Søker ny leder for 500 ansatte

Etter 28 år som leder innen «helse og omsorg» i Sortland kommune har Sture Jacobsen nå varslet sin fratreden. Kommunen trenger dermed nye folk i begge toppjobbene på rådhuset.

Sture Jacobsen slutter som helsesjef (foto: Sortland kommune).

Ikke lenge etter at kommunedirektør Rita Johnsen sa opp stillingen sin som sjef for vel tusen ansatte i Sortland kommune, er en ny fratreden klar.

Denne gang er det kommunalsjef Sture Jacobsen som ønsker å trekke seg tilbake.

Under avdelingen helse og omsorg jobber det vel 500 personer, der mange er knyttet til legekontor, sykehjem og hjemmetjenesten.

Jacobsen er snart 65 år og har jobbet mye av yrkeslivet i kommunal tjeneste.

Først var han «pleie og omsorgssjef» i 13 år, før han i 2008 ble tilsatt i stillingen som enhetsleder for helse og omsorg.

Dette gikk senere over til benevnelsen «kommunalsjef helse og omsorg».

Jacobsen har altså hatt en sjefsrolle i rådhuset gjennom nesten tre tiår og har vært sentral i mye av det som har skjedd i denne sektoren.

Kommunen har nå gått i gang med å finne er erstatter, men denne blir bare lovet jobb i 6 år.

Det nye flertallet av lokalpolitikere har bestemt at kommunalsjefer og kommunedirektør skal ansettes på åremål.

Om rette person tar jobben, er det vel imidlertid neppe umulig å få fornyet et slikt åremål med nye 6 år.

Annonsen som kommunen nå har lagt ut viser at det slett ikke er noen liten oppgave som venter.

– Ditt ansvarsområde vil være å skape en felles visjon for helse og omsorg, skriver kommunedirektøren.

Dette inkluderer strategisk ledelse, økonomi, ressursutnyttelse, samt å opprettholde god tjenestekvalitet.

Dagens kommunalsjef har litt over en million kroner i årslønn, som alle sjefene på samme nivå i Sortland.

Kommunedirektør Rita Johnsen hadde i fjor 1,3 million i lønn, og ligger altså litt over avdelingssjefene.

De formelle kravene til den nye helsesjefen er ikke spesifisert detaljert, men her må man ha nok ha god faglig tyngde.

– Vi søker en kommunalsjef som er samlende, motiverende, finner løsninger og er en tydelig leder.

Samtidig som man evner å lytte og bygge trygge relasjoner, skriver Rita Johnsen i utlysingen.

Hun legger vekt på at helsesjefen skal være åpen, fremoverlent, ha god gjennomføringsevne og være beslutningsdyktig.

– Du er en lagspiller og etterstreber å skape høy grad av involvering og medvirkning, skriver Johnsen.

Her er det altså bare å søke for den som ønsker en meget utfordrende jobb på ledernivå.

Helsesektoren i Sortland står foran store utfordringer i årene som kommer, som i alle kommuner.

Med stadig flere eldre, øker også behovene for bistand både til helse og omsorg.

Sortland kan snart ta i bruk sitt nye sykehjem, men allerede nå antydes det at dette har for få plasser.

Nytt tredje legekontor skal også komme på plass neste år, for å få nok fastleger til kommunens 10.600 innbyggere.