Ny havn for gigantskip

Hadsels nye kaianlegg vil kunne ta imot skip som er opptil 200 meter lange. Havneområdet blir Vesterålens største på 70 mål i første runde, men senere på hele 200 mål når alt er fylt ut.

Slik blir den nye havna ved Hadselbrua, ifølge illustrasjonen som er lagt frem av Hadsel kommune – med god plass til mange containere (foto: Hadsel kommune).

Området ved Stokmarknes ligger logistikkmessig ideelt til for en ny stor regional havn, mener Hadsel kommune. Kommunen legger nå frem planer for en gigantisk satsing på både ny kai og et stort havneområde.

– Mulighetsstudien konkluderer med at «tida er nå» for å få realisert det potensialet vi har og politikerne vil få denne planen til behandling ved første anledning i juni, sier kommunedirektør Ola Morten Teigen.

Alt dette skal etableres på en ny fylling i sjøen, mellom Hadselbrua og anlegget til Nordlaks. Kommunen er pådriver i prosjektet, men spiller sammen med en rekke lokale bedrifter også.

Prosjektet er kalt «Stokmarknes miljøhavn» og man ser planene som en del av en «grønn satsing» for å redusere klimagassutslipp og fremme nye arbeidsplasser i «grønne næringer».

Området ved Børøya kan få den riktige dybden man ikke kan oppnå andre steder og nærheten til etablert industri avgjørende for å få til synergi mellom ulike næringer. Det er også viktig i et klimaperspektiv at mest mulig gods over kai, trenger kortest mulig transport på land.

Ønsket er at turisttrafikken skal få bedre tilrettelegging i sentrum av Stokmarknes, ved at man flytter vekk containertrafikken. Kapasiteten i dagens havn i sentrum er også tidvis utfordret.

Hadsel havn vil derfor gjerne etablere en helt ny terminal på Børøya, pluss skipsekspedisjon og ta imot containere fra frakteskip. I tillegg vil det kunne være forsyning og bunkring fra LNG-tanker.

Det foreligger planer om sagbruk, pallefabrikk, og mulig biogassanlegg. Det er også mulig at det blir etablert byggevarenæring i tilknytning til produksjon av treprodukter.

I tillegg vil det være attraktivt for andre bedrifter å etablere seg nært tungvektere som Nordlaks og Skretting. Kommuner som har ferdig sjønært areal har større mulighet for å tiltrekke seg spennende etableringer.

Stadig mer gods kommer sjøveien og containerskipene frakter mer volum per skip som krever øket havnekapasitet. Utviklingen for containerskip går veldig fort og dersom Hadsel ikke legger til rette for dette snarlig, vil andre ta denne posisjon.

Plasseringen av den nye containerhavna blir på en ny fylling ved Børøya, mellom Hadselbrua og Nordlaks (foto: Hadsel kommune).

Satsingen på tømmerkai er et annet ledd i en nasjonal strategi for å kutte klimagassutslippene og flytte gods fra vei til sjø. Landbruksdirektoratet har satt frist til oktober 2021 for tildeling av midler for slike prosjekt.

To millioner kubikkmeter tømmer skal tas ut i løpet av de 30 neste årene i Lofoten, Vesterålen og Lødingen. Dagens utskipningskapasitet vil bare dekke halvparten av dette. Den nye tømmerkaia på Børøya vil kunne dekke hele gapet.

Hadsel kan forvente flere arbeidsplasser knyttet direkte til skogdrift og skogplanting, i tillegg til arbeidsplasser tilknyttet klargjøring av tomter, oppsetting av bygg. Man har en ekspansiv pallefabrikk i området og de samme aktørene ønsker å etablere sagbruk.

Næringsklynge innenfor trevirke vil også kunne gi grobunn for ytterligere videreforedling som spesialkonstruksjoner i tre. Det vil også kunne resultere etablering av næringer og støttefunksjoner som bioenergiproduksjon, tekniske funksjoner, renhold og regnskap.