Normalår i korona

Barnevernet i Vesterålen fikk litt færre varsler i fjor, men har driftet som normalt og hatt høy aktivitet også under koronaen. Noen kommuner var få varsler, mens andre har svært mange.

Knapt en prosent (en av hundre) av barna i Vesterålen har tiltak fra barnevernet (illustrasjonsfoto).

– Vi har hatt en liten reduksjon i antall mottatte bekymringsmeldinger, men ligger samtidig høyere enn alle årene før 2019, sier leder for Barnevernet i Vesterålen og Lødingen, Kari Mortensen, i årsrapporten for 2020.

– Vi har avsluttet flere barnevernundersøkelser enn noe tidligere år. Vi økte andelen barn med hjelpetiltak ved årsskiftet med 19 %, og endte opp med det høyeste antallet de siste fire årene, sier hun.

Omkring halvparten av varslene kommer inn i Sortland kommune. Særlig Øksnes og Hadsel ligger lavere enn man skulle anta, sett i forhold til folketallet.

Det er skole og barnehage som melder fra i de fleste tilfellene, men hvert tredje varsel kommer fra en privatperson som er bekymret for et barn.

I fjor ble det gjennomgått 416 nye meldinger. Det er 7% færre enn året før, men langt flere enn tidligere år.

Koronaåret 2020 påvirket barnevernet til en viss grad, men i Vesterålen tok man tidlig grep for å møte situasjonen.

De ansatte ble delt i to «kohorter», for å kunne drifte videre selv om noen skulle bli smittet. Ingen ansatte har så langt hatt covid-19.

Da Norge «stengte ned» ble alle barnas situasjon gjennomgått, både med tanke på risiko for vold og overgrep, men også for å vurdere behov for et dagtilbud i skole eller barnehage.

Alle man mente hadde behov for et dagtilbud, fikk dette innvilget i den enkelte kommune.

Vesterålen barnevern mener derfor man har kommet greit ut av koronaen, uten at pandemien har spilte negativt inn på tjenesten til utsatte barn i regionen.

Første del av 2020 hadde man høyt sykefravær hos de ansatte, men utover høsten kom dette ned på et normalt nivå igjen, forteller årsrapporten.

Det kommunale barnevernet i Vesterålen og Lødingen har 39 ansatte. Budsjettet er på ca 62 millioner kroner pr år.

Kontoret på Sortland er hovedbasen, hvor 21 ansatte har sitt oppmøtested. Resten er spredt ute i de deltakende kommunene.

Vesterålen og Lødingen har nå 6.100 barn i alderen 0-17 år, som er omfattet av tjenestene som barnevernet dekker.

Ved årsskiftet hadde 175 barn i regionen hjelpetiltak i regi av barnevernet. Det er nær 20% flere enn året før.

Av disse har 18 barn tilbud på institusjon, og dette har klar sammenheng med økning i rus og psykiatri.

For barn som ikke kan være hos sine biologiske foreldre er omkring halvparten plassert i hjem hos nær familie.