Hvem eier vannet?

Kommunen eier ikke Storvannet, som er drikkevannskilde for det meste av Sortlands befolkning. Nå vil den største private grunneieren ha avklart rettighetene for vannet og demninga.

Sortland kommune har gjort mye arbeid med demninga for Storvannet, men kommunen eier ikke grunnen her. Faktisk er det bare private grunneiere omkring vannet (arkivfoto).

-Vi ber om at Sortland kommune redegjør nærmere for hvilke rettigheter kommunen mener å ha for dagens installasjoner i og rundt Storvatnet, som er på vår eiendom, gnr 15 bnr 1. Videre hvilke rettigheter Sortland kommune mener å ha for uttak av vann fra Storvatnet.

Dette skriver Geir Abel Ellingsen i et brev til Sortland kommune. Har er eier og daglig leder for selskapet Sortland Gård AS, som eier nesten halvdelen av marka omkring Storvannet. Hans eiendom er på østsiden av vannet. Selve demninga ligger på eiendommen til Roger Endresen og May Daljord. Roger er en slektning av Geir Abel, og har arvet sin part fra Ellingsen-familien. Det har også Per Moe, som eier et stor part i sørenden av vannet.

Det er ingen kommunale eiendommer omkring Storvannet, som har vært drikkevann for Sortland by i mange år. Kommunen har demmet opp og bygget ut vannverket til å dekke stadig flere innbyggere. Da demninga nesten sprakk, ble kommunen pålagt å utbedre denne og i den forbindelse er det nå tatt kontakt med grunneierne som berøres.

-Vi ber om nærmere redegjørelse for hvilke tiltak Sortland kommune vurderer å gjøre i området og hvilke rettigheter kommunen mener å eventuelt kunne ha i den forbindelse. Vi foreslår at Sortland kommune innkaller til et møte for å gjennomgå disse spørsmålene. Gjerne at også andre berørte grunneiere, samt grunneierlaget for Ånstad, inviteres til dette møtet, sier Geir Abel Ellingsen i sitt brev.

Brevet fra Geir Abel Ellingsen reiser en ganske kinkig problemstilling. Hvem eier egentlig drikkevannet til Sortland by? Er det kommunen som har lagt rørene og krever inn vannavgift, eller er det grunneiere omkring vannet. Og hvem eier demninga? Er det kommunen eller Roger Endresen og May Daljord?

Ikke nok med at det brygger opp til konflikt med grunneierne, så er det fortsatt ikke blitt enighet med NVE hva kommunen skal gjøre for å sikre demninga til Storvannet. Nå snakkes det åpent om å rive demninga og senke vannstanden med 3-4 meter. Alternativet er å lage en samlet plan for Storvannet, inkludert en løsning for ny demning, som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan godta.

Harald Ødegård i Sortland kommune jobber med denne saken og har sett på en rekke ulike løsninger. Brevvekslingen med NVE har så langt ikke ført frem. -Vi vil benytte anledningen til nok en gang og gjøre oppmerksom på at NVE ikke har noen spesifikke krav til hvordan Sortland kommune håndterer løsningen ved dam Storvatnet, skriver nå Terje Grindhaug i NVE til Sortland kommune.

-Vi har på mail og i samtaler deltatt i en faglig diskusjon rundt mulige løsninger. Her har det både vært drøftet opprustning av dagens dam samt eventuelt fjerning av denne. Vi har krevd at det fremlegges planer for sikkerheten ved dam Storvatnet utarbeidet av godkjent fagansvarlig. Om dammen opprettholdes i dagens størrelse skal den bringes i samsvar med de reglene som til enhver tid er gyldige for en slik konstruksjon, påpeker Grindhaug.

Sortland kommune har altså fått i fanget en ganske komplisert sak, som gjelder hovedkilden for drikkevann i kommunen. Nå tyder mye på at kommunen både må jobbe mot NVE, men også avklare forholdene til de berørte grunneierne, før man kan ferdigstille en ny demning og sikre fremtidig vannforsyning til byens innbyggere.