Har funnet løsning

Flokene omkring avkjørsler på Strandskog ser ut til å gå mot en løsning, i tolvte time. Coop Extra vil kunne åpne som planlagt, men med en annen innkjøring enn først vedtatt.

I stedet for innkjøring fra sør, blir det nå innkjøring fra nord for Extra bygg og Extra dagligvare på Strandskog (foto: KK Entreprenør byggekamera).

Da planene for butikker på Strandskogjordet ble vedtatt, ble det også bestemt å stenge Snekkervegen. Siden oppstod det full forvirring om planene, da det samme vedtaket stengte avkjørslene for alle naboene langs Vesterålsgata. Det lå lenge an til en langvarig konflikt, som kanskje kunne forsinke åpningen av Coops butikker. Nå har man funnet en løsning, via nettopp Snekkervegen.

I stedet for at inn- og utkjøring for nye Coop Extra skal skje til Steirovegen, så blir det anlagt et større og bredere kryss for Snekkervegen, som en midlertidig løsning. Det blir dermed innkjøring fra nord, i stedet for fra sør. Statens Vegvesen har godtatt dette, mens det blir jobbet videre med planene som skal gi ny innkjøring til naboene, fra Byggmakker til Biltrend.

Saken skal opp til behandling i Sortland formannskap neste torsdag, og dette er helt i grensen tidsmessig for at ikke Coop skal bli påført noen forsinkelse. Allerede i mars søkte utbygger på Strandsjordet om en ny løsning for avkjørsel, og først nå ser det altså ut til at kommunen og Statens Vegvesen har blitt enige om vegen videre. Nybygget er snart ferdig og butikkene skal åpne om en måneds tid.

Statens Vegvesen kjører imidlertid fortsatt en meget stram linje. De godtar knapt et års utsettelse, slik at de nye vegløsningene skal være på plass 1. juli neste år. Dessuten kreves det at avkjøringene for bedriftene mellom Byggmakker og Biltrend legges via Sørhamna allerede fra 1. januar.

Sortland kommune vil ikke være like streng og legger opp til 1 års frist. Forslaget til vedtak betyr at 1. oktober 2018 må alle de nye avkjørslene være på plass. Kommunen truer med å ta frem den gamle reguleringsplanen fra år 2000, om ikke bedriftene i Strandskog næringsområde nå godtar de forslagene som legges frem. Kommunen mener imidlertid at absolutt siste frist for at alt skal være på plass må være 1. mai 2019.

Det presiseres at det i fremtiden kun tillates én adkomst til Strandskogjordet, og midlertidig løsning fra Snekkerveien skal opphøre så snart adkomst fra Steiroveien kan tas i bruk. Næringsaktørene på Strandskog næringsområde får beholde eksisterende avkjørsler frem til ny løsning foreligger. Dispensasjonen imøtekommer dermed den felles nabomerknaden, ettersom midlertidige løsninger ikke rammer næringsområdet.

Dette betyr en meget hektisk høst og vinter for planleggere og maskinførere på Strandskog. Statens Vegvesen vil presse igjennom sitt krav om at dagens avkjørsler stenges fra byggmakker til Biltrend. Et nytt kryss skal anlegges sør for Biltrend og et større kryss anlegges ved Sørhamna. En utvidet fylling i sjøen, øst for dagens butikker, skal både gi plass til en ny veg og større område for parkering.

Dette tas opp som to separate saker i formannskapet, men er altså deler av samme løsning på den floken som er oppstått. Spørsmålet er bare om tomteeierne og butikkene langs Vesterålsgata her kan godta dette.

Det er så langt heller ikke gjort noen vurderinger av kostnader. Det vil være snakk om mange millioner kroner for å gjennomføre prosjektet med nye kryss og utfylling. Det er en viss risiko at mye av regningen havner hos kommunen.

Krysset mellom Steirovegen og Vesterålsgata vil bli som før, i noen måneder til. Planene som er vedtatt sier at dette skal omarbeides mye og en ny stor busslomme skal legges rett ved Byggmakker. Dette er det ikke helt klarhet i ennå, og i løpet av høsten må man finne en detaljert løsning som alle parter kan godta og leve med i fremtiden.