Ber om forklaring

Et leserbrev i Bladet Vesterålen har fått næringssjefen i Sortland til å reagere sterkt. Her antydes det «korrupsjon» i saken om Lapphauen, med salg av tomta og gjenkjøp av steinmasser.

Det er flere utsagn i leserinnlegget som har fått Sortland kommune til å reagere (foto: kopi av Bladet Vesterålen, innringet av VNY).

Forfatteren av innlegget er en mye brukt skribent i Bladet Vesterålen, som ofte har innlegg om været og værfenomen i Nord-Norge. Mannen bak dette er meteorolog og professor Reinhard Mook, som har jobbet ved Universitetet i Tromsø.

Innlegget som har vekket harme på Sortland rådhus er undertegnet med navn, men også signaturen «UiT» – altså Universitetet i Tromsø. Innlegget ble lagt ut på BLV.NO den 26. oktober.

-I lys av innleggets innhold og fremsatte påstander, ber Sortland kommune om en konkret tilbakemelding på hvorvidt dette er en offisiell mening fra UiT – eller om det står for skribentens egen regning, skriver kommunedirektør Randi Gregersen og næringssjef Marius Remen-Hansen i brev til UiT, Norges arktiske universitet i Tromsø.

Sortland kommune påpeker at i innlegget går skribenten langt i å antyde at SE-Gruppen og Sortland kommune har hatt “komplementære interesser” som skal ha svekket kommunens uhildete rolle i saken.

Videre antydes det at etableringen som potensielt kan komme på tomten, med der tilhørende arbeidsplasser, kun er “et skuebrød”. En av overskriftene i innlegget lyder som følger: “På grensa til korrupsjon”.

-Både på administrativt og politisk nivå har man vært opptatt av å kjøre prosessen i henhold til lover, regler og til det beste for samfunnet som helhet.

I en sak som engasjerer mange i samfunnet, er det naturlig – og positivt – at folk ytrer sine meninger, både som en del av saksgangen, men også i det offentlige ordskiftet. Det er hver innbyggers rett, skriver Gregersen og Remen-Hansen.

Likevel ber altså Sortland kommune nå formelt Universitetet i Tromsø om å kommentere innlegget, og avklare om dette er en offisiell mening fra UiT, eller om innlegget kun er en ytring fra Reinhard Mook.

Det hører med til historien her at næringssjef Marius Remen-Hansen nylig sendte et formelt brev til Vestmarka Eiendom AS (som eies av SE-gruppen), der kommunen takker nei til tilbudet om å kjøpe steinmasser fra Lapphaugen i denne omgang.

Forklaringen er at prisen ikke er så gunstig at man kan fravike kravene om offentlig utlysing av et så stort innkjøp, der flere tilbydere skal kunne komme med sine tilbud til kommunen på like vilkår.

-En videre prosess må i så fall avklares gjennom en ordinær anbudskonkurranse hvor Sortland kommune lyser ut oppdraget på det åpne markedet. I skrivende stund har ikke Sortland kommune noen planer om en slik utlysning, skriver næringssjef Remen-Hansen.

-Hvis Vestmarka Eiendom AS kommer med et tilbud som kan anses som å være særlig fordelaktig vil det kunne gjøres en ny vurdering. Uavhengig av dette ønsker dog ikke Sortland kommune å gå i detaljerte diskusjoner, før det foreligger en omforent og signert kjøpsavtale mellom partene for det aktuelle tomteområdet, påpeker næringssjefen nå.

Marius Remen-Hansen har ellers redegjort for at han har hatt samtaler med SE-gruppen siden i april, der det har vært drøftet pris og kvantum på kjøp av steinmasser fra Lapphaugen. Dette var altså lenge før kommunestyret i juni vedtok reguleringsplanen og selge eiendommen til SE-gruppen.