Alle er i jobb her

Sortland er i en særstilling i Vesterålens arbeidsmarked. Svært få er uten jobb nå og det er mange ledige stillinger. Dette står i stor kontrast til Øksnes, der særlig mange er permitterte.

Yrker innen handel og service, bygg og anlegg, gir mange jobber i Sortland – og lav ledighet (foto: R. Jensen).

Oktober-tallene fra NAV Nordland viser store forskjeller mellom kommunene i Vesterålen og Lofoten.

Ettersom fiskeriene ligger på «pause» ennå, så gir det store negative utslag.

Moskenes skiller seg ut i storregionen, med hele 8% helt uten jobb. Tallene er likevel lave, da kommunen bare har ca 1.100 innbyggere.

Ledigheten ellers i Lofoten er mer på linje med situasjonen i Vesterålen.

Øksnes kommune har omkring 4.500 innbyggere og mange er direkte eller indirekte sysselsatt i fiskerinæringa.

Øksnes har en arbeidsfør andel på ca 2.250 personer og akkurat nå er hele 267 på søk etter ny jobb.

Dette utgjør hele 12% av arbeidsstyrken, fordelt med 84 personer helt ledige, 77 delvis ledige og 106 permitterte.

For øyeblikket er det kun utlyst 6 ledige stillinger i Øksnes.

Nabokommunen Sortland er derimot lite direkte berørt av fiskeriene, da det her er serviceyrker, handel og byggebransje som dominerer.

Utrolig nok er det nå kun 67 helt uten jobb i Sortland. Altså bare litt over en prosent av arbeidsstyrken.

Dessuten er det ifølge NAVs jobbportal hele 48 ledige stillinger i Sortland kommune.

Man kan nok likevel ikke snakke om null ledighet, da det også er 55 i delstillinger og 25 permitterte.

Man må tross dette kunne slå fast at Sortland kommune er i en ganske unik posisjon, med få ledige og mange åpne jobber.

Andøy kommune er ofte omtalt med krisebokstaver, etter vedtaket om å legge ned stasjonen for Orion-flyene.

NAV-tallene viser imidlertid et langt lysere bilde, med «kun» vel hundre personer på jakt etter ny eller større stilling.

Her er det 25 ledige jobber nå, og mange nye prosjekt vil komme i nær fremtid.

Hadsel har normalt hatt et litt bedre arbeidsmarked enn Sortland, særlig ut fra mange i jobb ved sykehuset og oppdrettsnæringa.

Oktober-tallene viser at man har litt flere jobbsøkere enn Sortland og ledigheten er på ca 2% av arbeidsstyrken.

Det er nå 30 ledige jobber i Hadsel for øyeblikket.

Bø er minste kommune i Vesterålen har 34 helt ledige. Det utgjør 3% av arbeidsstyrken og her er det lyst ut 3 ledige stillinger.

Oppsummert må man si at situasjonen på arbeidsmarkedet i Vesterålen er bra, bortsett fra i Øksnes, der man sårt trenger oppstart i fiskeriene.