Lav ledighet

Ved utgangen av september har Nordland 2 148 helt ledige arbeidssøkere. Dette utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken, og fylket har sammen med Troms og Finnmark landets laveste ledighet.

Landet som helhet har 2,4 prosent helt ledige.

Tar vi med delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak var det totalt 4 109 arbeidssøkere i Nordland i september.

Dette er en nedgang på 3,8 prosent fra forrige måned, og utgjør totalt 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

I september var det 102 av totalt 2 019 arbeidssøkende dagpengemottagere (5,1 prosent) som tok utdanning eller kurs i kombinasjon med å være arbeidssøker.

Andelen som deltar på kurs og utdanning er lavest blant dem med grunnskole eller videregående skole som høyeste utdanning.

NAVs bedriftsundersøkelse for 2021 viser at bedriftene i Nordland kunne ansatt 3000 flere om de fant personer med rett kompetanse.

Dette gir en god indikasjon på at kompetanseheving kan være en vei ut av arbeidsledigheten.

Fra 1. oktober 2021 er det nye regler for dagpengemottakere som vil kombinere dagpenger med utdanning eller opplæring.

Formålet med de nye reglene er å gjøre regelverket enklere, sammenlignet med regelverket som gjaldt før pandemien.

Dessuten gjøre det enklere for personer på grunnskole, videregående skole, samt fagskole, å kombinere utdanningen eller opplæringen med dagpenger.

Endringen kan også øke antallet som kombinerer dagpenger med utdanning eller opplæring.