Lærere tar pappaperm

Mødre tar mesteparten av foreldrepermisjonen, mens fedres lengde i stor grad følger fedrekvoten.

Selvstendig næringsdrivende tar kortere og sjeldnere permisjon enn lønnstakere.

Det er små forskjeller mellom foreldre i ulike yrkesgrupper, men fedre i undervisningsyrker tar lengst pappaperm.

SSB har sett på uttak av foreldrepenger blant foreldre som fikk barn i perioden 2009 til 2017.

SSB undersøker hvordan foreldrepermisjonen har blitt fordelt mellom mødre og fedre i løpet av perioden, i lys av endringer i regelverk.

Er det en likere deling mellom mødre og fedre etter innføringen av en tredeling av foreldrepermisjonen i 2013?

Tilknytning til arbeidsmarkedet, yrke og forhold ved arbeidsplassen kan påvirke foreldres mulighet for lang foreldrepermisjon.

Blant foreldre som fikk barn i 2009, mottok 74 prosent foreldrepenger fra NAV i treårsperioden fra barnet ble født.

Fram til 2011 økte denne andelen noe, først og fremst på grunn av flere fedre som tok permisjon, og siden da har den ligget på rundt 79 prosent.

Det er likevel fortsatt en noe større andel fedre (25 prosent) enn mødre (18 prosent) som ikke mottar foreldrepenger.