Jobber «i olja»

Dersom vi inkluderer alle som kan knyttes til oljebransjen, var det 158.400 sysselsatte i 2019.

68.300 av disse kan kalles direkte sysselsatt i petroleumsnæringene, som vil si at de jobber på plattformer og med bygging av plattformer.

Det finnes flere ulike tall på hvor mange som er sysselsatt i oljebransjen på norsk sokkel.

Bransjen omfatter de som jobber direkte i næringene, som for eksempel de som jobber på plattformer og med å bygge plattformer.

I tillegg er det en stor gruppe sysselsatte som jobber i den tilknyttede leverandørindustrien som leverer varer og tjenester til næringen.

Det var altså 68.300 personer i alderen 15-74 år som var direkte sysselsatt i petroleumsnæringene 2019, viser tall fra SSB.

Det vil si de næringene hvor virksomhetene er direkte involvert i utvinning av olje og gass og de næringer hvor alle virksomheter er indirekte involvert gjennom bygging og innredning av oljeplattformer, samt drift av forsyningsbaser.

Dette gir ikke det hele bildet av leveransene til petroleumssektoren, fordi det er mange virksomheter som leverer varer og tjenester som ikke er inkludert.

Slike tjenester kan for eksempel være virksomheter som tilbyr tjenester innenfor seismiske undersøkelser, catering, helikopter transport og produksjon av sikkerhetsutstyr.

Basert på disse kryssløpsberegningene kan vi si at det i 2019 var om lag 158.400 sysselsatte personer som kan knyttes til norsk petroleumsutvinning.

Av disse var et mindretall sysselsatte i petroleumsnæringene, mens et flertall var sysselsatt i andre næringer som leverte varer og tjenester til petroleumsnæringen enten direkte eller indirekte.