En av ti er uføre

Ved utgangen av desember 2022 mottok 13,6 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år i Nordland uføretrygd.

Antall uføretrygdede økte flere år på rad og stabiliserte seg deretter under pandemien. Det siste året har det vært en svak nedgang.

Ved utgangen av desember var det 20.128 mottakere av uføretrygd i Nordland.

Lavest er det i Værøy kommune der 9,6 prosent av befolkningen mottar uføretrygd.

Høyest andel uføre i prosent av befolkningen er det i Bø kommune med 18,4 prosent.

I løpet av 2022 fikk 1290 nye innbyggere uføretrygd i Nordland.

Det er betydelig lavere enn i 2021, da det ble 1 603 nye mottakere av uføretrygd i løpet av året.

– Regelverksendring 1. juli 2022 medførte at flere kunne få forlenget perioden med arbeidsavklaringspenger.

Det kan være noe av årsaken til at det var færre som søkte og fikk innvilget uføretrygd, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes.

– Samtidig som det er færre nye mottakere av uføretrygd er det også mange som slutter å motta ytelsen, 83 prosent av disse har overgang til alderspensjon.

Nordland har stort behov for arbeidskraft samtidig som en stor andel av befolkningen står utenfor arbeidslivet.

Det er derfor positivt at så mange som 21,8 prosent av de uføretrygdete i Nordland delvis er i jobb per september 2022.

Dette er bra for samfunnet, den enkelte mottar av uføretrygd og arbeidsgiverne som får dekket sitt behov for arbeidskraft.

Lokale variasjoner i helse- og utdanningsnivå har også innvirkning på hvor mange som mottar uføretrygd, sier Stavnes.