Digital omsorg

Rammene for den søknadsbaserte tilskotsordninga i helseteknologiordninga er klare. Den skal gi kommunane hjelp til å investere i og ta i bruk helseteknologi. Dei første tilskota blir betalt ut i byrjinga av 2024.

– Vi har lagt vekt på at kommunane skal få god tid til å skrive søknader, og har godkjent regelverket for tilskot før Stortinget har vedtatt budsjettet, fortel helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Tilskotet skal avlaste risikoen kommunar som går føre i å ta i bruk helseteknologi tar.

Direktoratet for e-helse har førebudd helseteknologiordninga, i samarbeid med Helsedirektoratet og KS. Det er Helsedirektoratet som forvaltar ordninga, og kommunane kan no førebu søknaden sin – gjerne saman med andre kommunar eller helseføretak.

Alle kommunar i landet kan søke, inkludert kommunar i Midt-Norge.

Eit anna døme er å ta i bruk digital heimeoppfølging, der pasientane får digital støtte til å meistre eigen sjukdom betre.

Helseteknologiordninga er ei vidareføring av satsinga på velferdsteknologiområdet, og nokre prosjekt frå Velferdsteknologiprogrammet er prioriterte i regelverket om tilskot for 2024.

– Med helseteknologiordninga har vi lytta til innspela vi har fått, både frå helse- og omsorgstenesta og helsenæringa, og prioriterer ei ordning som vil vere ei hjelp og støtte for kommunane, og også vere føreseieleg for leverandørane, seier Kjerkol.