Tydelig styring videre

Vedtaket på budsjett for Sortland kommune fra 2024 og videre, er gjort for å dreie kursen fra økonomisk overforbruk til tydeligere politisk styring. Det sier Høyre og FrP i dette innlegget.

Maroun Abo Zeid, gruppeleder Frp og Beate Bø Nilsen, gruppeleder Høyre (foto: innsendt).

Dette er en pressemelding fra Høyre og FrP i Sortland, som svar på kritikken fra AP om budsjettvedtaket.

Hvis angrep er det beste forsvar, er det svært forståelig at Sortland Arbeiderparti hadde behov for å bruke store ord i sin kritikk av Høyre og Frps budsjettvedtak.

Noen fakta om den økonomiske situasjonen i Sortland kan være oppklarende.

Hittil i år har Sortland kommune brukt 70 millioner kroner mer enn vedtatt budsjett for 2023.

I tillegg er det stor overskridelse i kostnad på det nye sykehjemmet som bygges. Også det på minimum 70 millioner mer enn vedtatt og kommer i tillegg.

Kommunens «sparekonto» et fond som var på ca 152 millioner i januar i år og er nå blitt 80 millioner.

Fondet – tryggheten vi har for å sikre Sortland kommunes økonomi – har med andre ord minket raskt under den forrige politiske ledelsen i Sortland.

Gleden ved å få ekstramidler fra Havbruksfondet forsvant, når det tidlig ble klart at det kun gikk til å dekke gapet i «det sorte hullet» av overforbruk dette året, slik at det ikke blir enda større enn det allerede er.

Overskridelsene på sykehjemmet har gjort at andre prosjekter som barneskole, flerbrukshall, svømmehall og annet er foreslått langt inn i fremtiden.

Det finnes ikke økonomisk handlingsrom slik det er nå til å gjøre dette.

Kommunedirektøren har selv sagt over flere år at det er ubalanse i driften uten at noen har tatt politisk styring og gjort noe med det.

Den kritikken som Ap rettet mot Høyre og FrP, kommer tilbake som en boomerang, der Ap ser ut til å ha vært totalt handlingslammet i 8 år.

Hvis Sortland kommune skal kunne bygge skole, flerbrukshall m.m. må man starte arbeidet med å gjøre tilpasninger i driften pga. økte rente-, avdrags- og driftsutgifter.

Den nødvendige gjennomgangen av kommunens økonomi er nå bestilt som en del av budsjettforslaget fra Høyre og Frp for 2024.

Det er politisk styring å ta ansvaret for å bringe kommunens økonomi inn i bærekraftige rammer.

Høyre og Frp har sagt at vi ønsker å prioritere trygg økonomisk styring og at vi skal bruke 2024 på å rigge oss for dette.

De økonomiske endringene som Høyre og FrP gjør i sitt vedtak i budsjett og økonomiplan for 2024-2027, utgjør ca. 1- én prosent endring fra det som ble lagt frem av kommunedirektøren.

I tillegg kommer den politiske styringen og retningen som vi har staket ut på de resterende 99 prosentene.

Bruken av over en milliard kroner til drift av kommunen, har mer eller mindre vært overlatt til administrasjonen i Sortland de siste 8 årene.

Nå har vi sittet med politisk ledelse i 2,5 måneder og har vedtatt flere av de tingene som innbyggerne ønsket seg og som vi gikk til valg på:

 • Det skal være åpenhet i kommunale foretak, råd, politiske møter og kontrollutvalg. Dette betyr at møter skal strømmes og sakspapirer skal være offentlig tilgjengelige.
 • Samfunnsutvikling flyttes fra teknisk avdeling til stab kommunedirektør.
 • Tilskuddet til PPD økes.
 • Det skal lages en handlingsplan for å redusere utenforskap- hele veien fra barnehage til høyere utdanning
 • Ny flerbrukshall flyttes frem i investeringsbudsjettet
 • Modulbygg Sortland Barneskole gjennomføres
 • Gratis halleie i Blåbyhallen
 • Ordningen med mat til hjemmeboende eldre/uføre/mennesker med nedsatt funksjonsevne gjeninnføres slik at kommunes institusjonskjøkken produserer slik man gjorde frem til og med 2020
 • Det lages en plan for rus og psykiatritjenesten, der det også utredes mulighet for det finnes et sted for overnatting/kortvarige opphold.
 • Psykisk helsestasjon for barn og unge
 • Helsehus med rehabilitering og døgnplasser
 • Støttekontakter og BPA -tilbud
 • Lesesalsplasser og Campus på Sortland
 • Boliger og botilbud til unge med nedsatt funksjonsevne
 • Styrke frivilligheten – etter Frivillighetsmeldingen
 • Bestilles en revisjon der Sortland kommunes byggesaksbehandling blir revidert for at ansatte og innbyggere skal få en velfungerende byggesaksbehandling
 • Revisjon av byplan og arealplan for å imøtekomme fremtidens behov
 • Demning Storvannet bygges slik vedtatt i Hovedplan vann
 • Utredning med vurdering om etablering av et kommunalt foretak for forvaltning og drift av kommunal eiendomsmasse
 • Nytt havneavsnitt ved Skjåneset

Høyre og Frp la til grunn for neste års budsjett at det skal bidra til å redusere utenforskapet, sikre de som har minst, skape et trygt, varmt og inkluderende Sortland, styrke frivilligheten, utvikle den kommunale organisasjonen, og styrke det regionale samarbeidet.

Vi vil at det skal sies mer JA, og vi vil at alt som skjer i kommunen skal bygge på prinsippet om at det er «bedre å bygge barn enn å reparere voksne», altså forebyggende arbeid.

Dette mener vi er en tydelig og sterk politisk styring.

 • Beate Bø Nilsen, gruppeleder Høyre
 • Maroun Abo Zeid, gruppeleder Frp